Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2011, 19102Vergunningen

Rectificatie bekendmaking verlening omgevingsvergunning Huntsman Holland B.V.

Kennisgeving beschikking

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) maken bekend dat op 28 september 2011 de volgende omgevingsvergunning, is verleend:

Bedrijf: Huntsman Holland B.V.

Locatie: Merseyweg 10 te Rotterdam-Botlek

Activiteit: Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor: Uitbreiding van de bestaande splitter- en kristallisatie-units

Zaaknummer: 98369589

Dit besluit is op 29 september 2011 aan de aanvrager bekendgemaakt.

Voorafgaand aan dit besluit is tevens aan de aanvrager bekend gemaakt dat geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor dit besluit.

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur na telefonische afspraak: 010-246 86 21.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan GS van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. ‘Awb-bezwaar’ .

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is het besluit dat geen MER hoeft te worden opgesteld een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Inlichtingen

De heer J.H. Bos, telefoonnummer: 010-246 83 66.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.dcmr.nl

Zaaknummer: 98369589, DMS: 21250578.