Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2011, 19027Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 oktober 2011, nr. IENM/BSK-2011/141150 tot wijziging van de Regeling eisen geschiktheid 2000 ten aanzien van de geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen bij chronische nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende behandeling

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 111, vierde lid, en 134, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Regeling eisen geschiktheid 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel 5.4 van de inhoudsopgave komt te luiden:

5.4 Chronische nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende behandeling

B

Paragraaf 5.4 komt te luiden:

5.4 Chronische nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende behandeling

Voor de beoordeling van de geschiktheid bij chronische nierinsufficiëntie (CNI) is altijd een specialistisch rapport vereist, opgesteld door een internist deskundig op het gebied van nierziekten. Het rapport dient in te gaan op de volgende punten:

 • Hoe is de algemene conditie, in de zin van welke activiteiten en welke inspanning kan deze persoon maximaal uitvoeren?

 • Is er het laatste half jaar sprake geweest van ernstige hypotensie na dialyse?

 • Is er het laatste half jaar sprake geweest van hartritmestoornissen?

 • Is er het laatste half jaar sprake geweest van angina pectoris?

 • Is er sprake van een normaal reactievermogen?

De maximale geschiktheidstermijn hangt af van het stadium waarin de CNI zich bevindt:

Stadium

Omschrijving

MDRD-klaring in ml/min/1.73 m2

I

Nierfunctiestoornis

90 en meer

II

Milde nierinsufficiëntie

60–89

III

Matige nierinsufficiëntie

30–59

IV

Ernstige nierinsufficiënte

15–29

V

Nierfalen

<15

Voor niertransplantatie zie paragraaf 5.7.2.

 • a. groep 1: Personen bekend met een matige tot ernstige nierinsufficiëntie (CNI stadium III-IV) of bekend met nierfalen (CNI stadium V, nierfunctievervangende behandeling), kunnen op basis van een specialistisch rapport geschikt worden verklaard.

  Indien de keurend specialist duidelijk omschreven twijfels heeft over de rijgeschiktheid, kan het CBR voor een juiste oordeelsvorming een deskundige op het gebied van de praktische rijgeschiktheid inschakelen om de geschiktheid vast te stellen. Hiervoor bestaat een uitvoerig protocol.

  De geschiktheidstermijn voor groep 1 is voor personen met CNI stadium III en IV maximaal vijf jaar en voor personen met CNI stadium V maximaal drie jaar.

 • b. groep 2: Personen bekend met een matige tot ernstige nierinsufficiëntie (CNI stadium III-IV) of bekend met nierfalen (CNI stadium V; nierfunctievervangende behandeling), kunnen op basis van een specialistisch rapport geschikt worden verklaard.

  Indien de keurend specialist duidelijk omschreven twijfels heeft over de rijgeschiktheid, kan het CBR voor een juiste oordeelsvorming een deskundige praktische rijgeschiktheid inschakelen om de geschiktheid vast te stellen. Hiervoor bestaat een uitvoerig protocol.

  De geschiktheidstermijn voor groep 2 is voor personen met CNI stadium III en IV maximaal drie jaar en voor personen met CNI stadium V maximaal één jaar.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

TOELICHTING

Algemeen

Onderhavige wijziging van de Regeling eisen geschiktheid 2000 heeft als doel de rijgeschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen van mensen met chronische nierinsufficiëntie die een rijbewijs wensen van groep 2 (categorieën C, CE, D en DE), ongeacht de vorm van nierfunctievervangende behandeling (hemodialyse of peritoneale dialyse) opnieuw vast te stellen

Op grond van de huidige normen komen personen die worden behandeld door middel van hemodialyse niet in aanmerking voor een rijbewijs van groep 2.

Gezien de vooruitgang in de medische wetenschap heeft het Hoofd Medische zaken van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) in overleg met het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat de Kwaliteitscommissie van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) gevraagd de huidige normen te beoordelen en eventueel te herzien.

De huidige regelgeving met betrekking tot chronische nierinsufficiëntie is gebaseerd op een advies van de Gezondheidsraad in 19941. Dit advies is enigszins gewijzigd overgenomen in de Regeling eisen geschiktheid 20002.

De eisen die hierin worden gesteld zijn gebaseerd op de veronderstelling dat behandeling met hemodialyse altijd beïnvloeding geeft van de rijgeschiktheid door schommelingen in bloeddruk, afvalstoffen en het extracellulaire volume. De Kwaliteitscommissie is echter van mening dat een onderscheid tussen de twee vormen van nierfunctievervangende behandeling medisch niet valt te onderbouwen. Daarbij is literatuur, waarin de kans op ongevallen bij hemodialyse of peritoneale dialyse wordt vergeleken, niet beschikbaar.

De beoordeling van de rijgeschiktheid dient volgens de Kwaliteitscommissie3 te geschieden door een internist deskundig op het gebied van nierziekten op basis van het stadium waarin de chronische nierinsufficiëntie zich bevindt. Dit stadium wordt bepaald aan de hand van de MDRD-klaring in ml/min/1.73m2 (modification of diet in renal diseases).

Keuring van individuele personen met chronische nierinsufficiëntie is vereist bij personen met CNI stadium III (matige nierinsufficiëntie) tot en met CNI stadium V (nierfalen).

Bij duidelijk omschreven twijfelgevallen zal een rijtest met een deskundige op het gebied van de praktische rijgeschiktheid onderdeel uitmaken van de procedure.

Administratieve lasten en bedrijfseffecten

Er is geen sprake van een wijziging in de administratieve lasten voor burgers of bedrijven noch van bedrijfseffecten.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.


X Noot
1

Gezondheidsraad: Medische Rijgeschiktheid. Den Haag: Gezondheidsraad, 1994; publicatienummer 1994/04 (www.gr.nl).

X Noot
2

Stcrt. 2000/ 99. Laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 24 augustus 2010.

X Noot
3

Kwaliteitscommissie Nederlandse Federatie voor Nefrologie: Rijgeschiktheid van personen met chronische nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende behandeling (www.cbr.nl).