Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten in verband met vervanging van de matrijs voor de letter ‘M’ voor kentekenplaten van motoren

14 oktober 2011

Nr. IENM/BSK-2011/141212

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 40, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling kentekens en kentekenplaten wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 8 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8a

In afwijking van artikel 2, eerste lid, mogen de kentekenplaten van de modellen 27.10, 27.17, 27.20 en 27.26 van de bijlage die zijn afgegeven voor 1 november 2011 zijn voorzien van de letter M van Model C.2 van de bijlage bij deze regeling zoals die luidde voor 1 november 2011.

B

In Model C.2 van de bijlage wordt de letter 'M' vervangen door:

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

TOELICHTING

Algemeen

Bepaalde combinaties van de matrijzen van de letters die gebruikt worden voor de kentekens voor motorrijtuigen op twee wielen (hierna: motoren) blijken te breed te zijn om de betreffende kentekens te kunnen persen in de kentekenplaten die voor motoren zijn voorgeschreven. Om dit praktische probleem op te lossen is ervoor gekozen matrijs van de letter M van bijlage C.2 van de Regeling kentekens en kentekenplaten te wijzigen. De matrijs wordt versmald. Daar ieder kenteken voor motoren de letter M bevat, hoeft alleen de matrijs van de letter M aangepast te worden. In totaliteit is de gewijzigde matrijs van de letter M vier millimeter smaller. De geperste letter M zal twee millimeter smaller zijn. De wijziging is hierdoor nauwelijks zichtbaar.

De wijziging is afgestemd met de handhavingsautoriteiten, aangezien het van belang is dat ook na deze wijziging kentekens automatisch kunnen worden gelezen in het kader van Automatic Numberplate Recognition (ANPR) en dat geflitste kentekens gelezen blijven kunnen worden.

Administratieve lasten en bedrijfseffecten

Deze wijziging heeft geen administratieve lasten tot gevolg. Ook zijn er geen bedrijfseffecten aangezien de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW) de door de erkende kentekenplatenfabrikanten nieuw aan te schaffen matrijzen zal vergoeden. Hiermee is een bedrag van € 5686,– gemoeid.

Vaste-verandermomenten

Pas zeer recentelijk is gebleken dat de nieuwe combinaties van cijfers en letters in de kentekens van motoren niet passen op de voorgeschreven kentekenplaat. Indien de onderhavige wijziging niet zo spoedig mogelijk zou worden doorgevoerd, zou dit tot gevolg hebben dat de RDW genoodzaakt zou zijn om kentekens met bepaalde combinaties van cijfers en letters te moeten overslaan. De onderhavige wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten dit probleem opgelost. Omdat het reparatiewetgeving betreft kan worden afgeweken van de vaste-verandermomenten. Gekozen is voor inwerkingtreding met ingang van 1 november 2011. Door te kiezen voor een specifieke datum is het zowel voor de uitvoerders (de kentekenfabrikanten), als voor de handhavers duidelijk vanaf welke datum de nieuwe matrijs voor de letter ‘M’ gebruikt dient te worden.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Naar boven