Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2011, 1892Overig

Kennisgeving projectbesluit/bouwvergunning atletiekverenigingsgebouw Bijlmerpark

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van donderdag 3 februari 2011 gedurende zes weken het projectbesluit/bouwvergunning voor het atletiekverenigingsgebouw in het Bijlmerpark voor eenieder ter inzage ligt in:

  • Het Informatiecentrum Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein 150, op werkdagen geopend van 09.00–15.30 uur;

Een digitale versie van het projectbesluit/bouwvergunning atletiekverenigingsgebouw Bijlmerpark is te downloaden op de website van het stadsdeel en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het projectbesluit heeft de volgende plancode: NL.IMRO.0363.T1006PBSTD-OW01.

Het projectbesluit/bouwvergunning heeft betrekking op het atletiekverenigingsgebouw in het Bijlmerpark gelegen ten zuiden van de Karspeldreef.

Tegen dit besluit kan de belanghebbende op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift bij het dagelijks bestuur/de raad indienen binnen zes weken na de dag van bekendmaking.

Tevens kan de belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, en die meent een spoedeisend belang te hebben, aan de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoekschrift dient te worden gericht aan de rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Woensdag, 2 februari 2011

Amsterdam Zuidoost,

Het Dagelijks Bestuur,

M. La Rose,

voorzitter.

Ch.M. Rach,

secretaris.