Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocidenStaatscourant 2011, 18667Besluiten van algemene strekking

Besluit aanvulling Besluit Reglement Tarieven Ctgb 2011

24 augustus 2011

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Gelet op artikel 74 van verordening (EG) 1107/2009 en artikel 8, eerste lid, sub b, en artikel 10 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Overwegende dat met ingang van 14 juni 2011 de verordening (EG) 1107/2009 in werking treedt;

Overwegende dat dit besluit alleen van toepassing is op aanvragen tot toelating van gewasbeschermingsmiddel(en) ingediend op of na de invoeringsdatum van verordening (EG) 1107/2009, zijnde 14 juni 2011.

Overwegende dat voor een zonale en Europese aanvraag en de Europese stofbeoordeling een bedrag als voorschot in rekening wordt gebracht en via nacalculatie de daadwerkelijke kosten worden verrekend;

Besluit:

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

 • 1. Definities

  In dit reglement wordt verstaan onder:

  1) de verordening:

  verordening (EG) 1107/2009

  2) de wet:

  Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  3) de regeling:

  regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  4) college:

  het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

  5) Onze Minister:

  de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister

  6) nieuwe werkzame stof:

  Zoals bedoeld in de verordening

  7) pre-submission fase:

  de fase, voorafgaand aan het indienen van de aanvraag, waarin het Ctgb samen met de (aspirant) aanvrager de aanvraag voorbespreekt om de (aspirant) aanvrager in de gelegenheid te stellen om zijn aanvraag optimaal voor te bereiden.

HOOFDSTUK 2 AANVRAGEN MET BETREKKING TOT DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN NEDERLAND

 

Aanvraagkosten

 

2.

Voor de indiening van de volgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd

 

2.1.

1. Voor aanvragen als bedoeld in artikel 28 van de verordening, waarbij het Ctgb de onderzoekende lidstaat als bedoeld in artikel 35 van de verordening is, zijn de volgende kosten en tarieven verschuldigd:

 
 

a. Indien op verzoek van de aanvrager ter voorbereiding op het indienen van een aanvraag tot toelating een pre-submission fase is georganiseerd: € 10.000,–

 
 

b. Een door het college vast te stellen voorschot voor het de behandeling van een aanvraag

 
 

c. De op basis van nacalculatie werkelijk gemaakte kosten in het kader van hetgeen in dit lid, onder a en b is beschreven, door het Ctgb vastgesteld nadat het Ctgb een besluit op de aanvraag heeft genomen.

 
 

2. De werkelijk gemaakte kosten, bedoeld in dit besluit, worden berekend aan de hand van:

 
 

a. het voor het betreffende boekjaar vastgestelde uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal door het Ctgb besteedde uren. Het uurtarief voor 2011 bedraagt € 105,–.

 
 

b. de kosten van door het Ctgb in het kader van de behandeling van de aanvraag ingeschakelde derden, inclusief de door het Ctgb aan die derden betaalde btw.

 

2.2

Het bepaalde in artikel 2.1 is voorts van overeenkomstige toepassing op de volgende aanvraagvormen;

 
 

a. een aanvraag tot een voorlopige toelating zoals bedoeld in artikel 30 van de verordening

 
 

b. een aanvraag tot verlenging van een toelating zoals bedoeld in onderafdeling 3 van de verordening, te weten art 14-21 en of artikel 43 van de verordening

 
 

c. een zonale aanvraag tot wijziging van de toelating zoals bedoeld in artikel 44 alsmede 45 van de verordening

 
 

d. Een Europese aanvraag voor een middel voor alleen kastoepassingen op basis van art 33 lid 2 b van de verordening

 
 

e. Een Europese aanvraag voor een middel ter behandeling van zaaizaad op basis van art 33 lid 2 b van de verordening.

 
 

f. Een Europese aanvraag voor een middel ter behandeling na de oogst op basis van art 33 lid 2 b van de verordening

 
 

g. Een Europese aanvraag voor een middel ter behandeling van lege opslagruimten op basis van art 33 lid 2 b van de verordening

 

2.3

een aanvraag tot een wederzijdse erkenning zoals bedoeld in artikel 40 van de verordening of een aanvraag, die door een andere lidstaat zonaal wordt beoordeeld en waarbij het Ctgb alleen de nationale addenda beoordeelt;

€ 3.150,00

2.3a

een kleine toepassing zoals bedoeld in artikel 51 van de verordening;

€ 4.675,00

2.3b

een aanvraag van een vergunning tot parallelhandel zoals bedoeld in artikel 52 van de verordening;

€ 685,00

2.4.

aanvraag tot toelating van een toevoegingsstof zoals bedoeld in artikel 58 van de verordening en 11.10a Rgb

€ 685,00

2.5.

Een wijziging van het gebruiksgebied van een toelating of van een vergunning van een parallel geïmporteerd gewasbeschermingsmiddel

€ 685,00

2.6.

Wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 45 van de verordening door de toelatingshouder:

 

2.6.1.

Wijziging naam, adres, plaats en overschrijvingen toelatingen naar ander bedrijf en overige kleine administratieve wijzigingen:

€ 210,00

2.6.2.

Wijziging van de verpakking en etikettering als bedoeld in artikel 4 en of 45:

€ 685,00

2.6.3.

Wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing die enkel en alleen betrekking hebben op het Nederlands addendum

€ 685,00

2.6.4.

Overige mineure wijzigingen van de toelating, als bedoeld in artikel 44 en of 45 van de verordening, niet vallend onder artikel 2.6.1 t/m 2.6.3.

€ 685,00

2.7.

Een wijziging van de samenstelling van een toegelaten of voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 44 en of 45 van de verordening:

 

2.7.1.

Indien sprake is van wijziging in de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing van de werkzame stof):

€ 840,00

2.7.2.

Overige, niet-wezenlijke wijzigingen in de samenstelling op basis van artikel 44 en 45 van de verordening

€ 685,00

2.8

Een aanvraag tot uitbreiding van de bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen in Nederland (niet-zonaal) als bedoeld in artikel 51 van de verordening

 

2.8.1.

waarbij aan de volgende criteria wordt voldaan:

– er is een helpdeskverzoek (art 35.3) gedaan en er is een advies beschikbaar niet ouder dan een half jaar waaruit blijkt dat

– het uitsluitend kleine toepassing(en) betreft

– en de toepassing(en) binnen de risk envelope van de toelating valt (vallen)

– en er een MRL beschikbaar is die het aangevraagde gebruik afdekt

685,00

2.8.2.

Voor andere aanvragen vallend onder art. 2.8.:

€ 4.675,00

     
 

Beoordelen

 
     
 

Wederzijdse erkenning

 

5.

Voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 40 van de verordening, dan wel in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 28 van de verordening, waarbij het Ctgb niet de onderzoekende lidstaat als bedoeld in artikel 35 van de verordening is, zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 

5.1.

De werkzaamheid:

€ 840,00

5.2.

De fysische en chemische eigenschappen van het middel

€ 315,00

5.3.

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.520,00

5.4.

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 630,00

5.5.

Criteria ten aanzien van het milieu:

 

5.5.1.

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.550,00

5.5.2.

Ecotoxicologie

€ 1.995,00

5.6.

In afwijking van 5.3, 5.4 en 5.5 zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating van een middel op basis van een micro-organisme, de volgende bedragen verschuldigd:

 

5.6.1.

Criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid

€ 1.050,00

5.6.2.

Criteria ten aanzien van het milieu

€ 1.050,00

5.7

Eindoordeel:

€ 1.365,00

     

6.

Indien bij een toelating een aanvraag voor kleine toepassing als bedoeld in art 51 van de nieuwe verordening wordt aangevraagd en inhoudelijke beoordeling daarvan noodzakelijk wordt geacht:

 

6.1.

De beoordeling op werkzaamheid is niet van toepassing voor de beoordeling van een aanvraag waarbij bij een bestaande toelating een aanvraag tot kleine toepassing(en) wordt aangevraagd:

6.2.

Voor de beoordeling van fysisch/chemische eigenschappen in het kader van een aanvraag tot wijziging van de toelating als bedoeld in het hierbovenstaande 6.1, het volgende bedrag verschuldigd.

€ 210,00

6.3

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.520,00

6.4.

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.520,00

6.5.

Criteria ten aanzien van het milieu:

 

6.5.1.

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.890,00

6.5.2.

Ecotoxicologie:

€ 2.940,00

6.6

Eindoordeel:

€ 1.365,00

     

7.

Voor een Europese, zonale beoordeling dan wel elke overige beoordeling waarvoor een voorschot wordt gevraagd, worden de werkelijk gemaakte kosten via nacalculatie in rekening gebracht.

Kostprijs

     

8.

In bijzondere omstandigheden gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen voor beperkt en gecontroleerd gebruik, wanneer deze maatregel nodig blijkt ingevolge een op geen enkele andere redelijke manier te beheersen gevaar op basis van artikel 53 van de verordening

Kostprijs

     

9.

Afleiden MTR

 

9.1.

Voor een verzoek tot het afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) buiten het kader van een aanvraag tot toelating zijn de volgende bedragen verschuldigd

€ 685,00

9.2.

Voor het afleiden van een MTR zijn de bedragen als genoemd in bijlage I van dit tarievenbesluit verschuldigd

 
     

10.

Afleiden MRL

 

10.1.

Voor het verzoek tot het afleiden van een Maximaal Residu Limiet (MRL) zijn de volgende aanvraagkosten verschuldigd

€ 685,00

10.2.

Voor de beoordeling is het volgende bedrag verschuldigd.

€ 3.885,00

     

11.

Toelating voor experimentele doeleinden op basis van art 54 van de verordening

 

11.1.

Indien de toelating in dit hoofdstuk betrekking heeft op het feit dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen:

€ 210,00

11.2.

Indien de toelating in dit hoofdstuk betrekking heeft op het feit dat de behandelde gewassen in de voedselketen mogen komen:

 

11.3.

Het basisbedrag

€ 260,00

11.4.

Per 5 gewassen waarvoor de behandelde gewassen in de voedselketen mogen komen

€ 105,00

* Indien de aanvraag een gewasbeschermingsmiddel betreft op basis van een werkzame stof zijnde een micro-organisme, plantenextract, feromoon dan wel een werkzame stof die hiermee vergelijkbaar is, dan bedraagt het voorschot 60% van het genoemde bedrag.

HOOFDSTUK 3 GOEDKEURING WERKZAME STOF VOLGENS DE VERORDENING

13.

Aanvraag

 

13.1.

Voor het indienen van een aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof volgens de verordening.

€ 12.500,00

13.2.

In afwijking van het eerste lid is voor het indienen van een aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof zijnde een micro-organisme, plantenextract, feromoon dan wel een werkzame stof die hiermee vergelijkbaar is, het volgende bedrag verschuldigd

€ 6.500,00

13.3.

In afwijking van het eerste lid is voor het indienen van een aanvraag tot verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof volgens de verordening,

€ 12.500,00

     

14.

Samenvatten en beoordelen (opstellen monograph)

 

14.1.

Voor het samenvatten en beoordelen (monograph) van de aanvraag tot goedkeuring als bedoeld in artikel 13.1 of 13.3, is een bedrag verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt

€ 150.000,00

14.2.

In afwijking van het eerste lid is voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 13.2, het bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt

€ 25.000,00

     

15.

Overige werkzaamheden (aanvullend verslag)

 

15.1.

Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie voor werkzame stoffen als bedoeld in artikel 13.1, nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt

€ 75.000,00

15.2.

In afwijking van het eerste lid is voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie als bedoeld in artikel 13.2 nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt

€ 7.500,00

15.3.

Voor het opstellen van een aanvullend verslag voor aanvragen als bedoeld artikel 13.3 is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt

€ 25.000,00

     

16

Samenvatten en evalueren van gegevens

 

Voor het samenvatten en evalueren van studies voor gewasbeschermingsmiddelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage I van dit besluit, met uitzondering van zonale en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.

 
     

Voor het samenvatten en evalueren van studies op basis van microbiologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage II van dit besluit, met uitzondering van zonale en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.

 

HOOFDSTUK 6 OVERIGE TARIEVEN

32

Tarieven omzetting WGGA naar WG

 

32.1

Toelating: toelatinghouder zet zelf WG/GA om naar WG en Ctgb controleert of aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Exclusief werk robuuste etiketten:

€ 685,00

32.2

Toelating, toelatinghouder levert niets of voldoet niet aan onderstaande voorwaarden, Ctgb zet WG/GA om naar WG. Exclusief werk robuuste etiketten:

€ 1050,00

32.3

Omzetten WG/GA naar WG voor parallelle vergunning of gewijzigde toelating:

€ 315,00

 

Voorwaarden:

– Het omgezette WG met toelatingsnummer wordt door de toelatinghouder voor de juiste datum ingediend bij het Ctgb.

– Naast het omgezette WG wordt het huidige WGGA met toelatingsnummer geleverd.

– Daarnaast wordt een GAP tabel met toelatingsnummer geleverd waarop het WG gebaseerd is. GAP tabel en WG dienen op elkaar afgestemd te zijn en deze moeten geen tegenstrijdigheden bevatten.

– Een WG dient DTG-lijst termen te bevatten, en geen SOT-lijst termen.

– Alle toepassingen zijn bij de omzetting opgenomen. Indien er 2 of meer toepassingen missen wordt het hoge tarief in rekening gebracht.

– Het WG is volledig ingevuld en er missen geen gegevens.

– Er zijn juiste doseringen ingevuld. Indien bij 2 of meer toepassingen onjuiste doseringen staan, wordt het hoge tarief in rekening gebracht.

– Restrictiezinnen dienen overgenomen te worden van het WGGA in het WG.

– Indien een resistentiezin op het WGGA staat dan dient deze vervangen te worden door de standaard resistentiezin.

 

32.4

Toelating inclusief werk robuuste etiketten, toelatinghouder zet zelf WG/GA om naar WG en Ctgb controleert of aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan

Kostprijs

32.5

Toelating inclusief werk robuuste etiketten, toelating levert niets of voldoet niet aan onderstaande voorwaarden, Ctgb zet WG/GA om naar WG.

Kostprijs

     

33

Inlichtingen omtrent proeven op gewervelde dieren

 

33.1

Ter zake van het inwinnen van inlichtingen bij het college omtrent proeven op gewervelde dieren die bij een eerdere aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel zijn uitgevoerd als bedoeld in artikel 62 van de verordening

€ 420,00

33.2

De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb tegelijkertijd met het indienen van een aanvraag.

     

34

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

 
 

Ter zake de bemiddeling door het college als bedoeld in artikel 8 Besluit aanvulling bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen Ctgb 2011, is het volgende tarief verschuldigd:

Kostprijs

     

35

Helpdesk Toelatingen

 
 

Voor een verzoek om inlichtingen aan de Helpdesk Toelatingen over aanvragen tot (uitbreiding van de) toelating is het volgende bedrag verschuldigd;

35.1

Voor het uitvoering geven aan een verzoek aan de Helpdesk Toelatingen gelden advieskosten die worden berekend op basis van het aantal te besteden uren en een tarief van € 105,– per uur,

max. € 4.200,00

35.2

De advieskosten als bedoeld in het tweede lid kunnen worden verrekend met de in artikel 2, onder a, b, f, g en i, sub 1, artikel 13, onder a, b, i en l, sub 1 en artikel 26, lid 1 genoemde bedragen, indien het advies van de Helpdesk Toelatingen heeft geleid tot een aanvraag.

max. € 4.200,00

35.3

Voor een verzoek aan de Helpdesk met betrekking tot een aanvraag tot uitbreiding met alleen Kleine Toepassingen als bedoeld in artikel 51 van de verordening zijn art 35.1 en 35.2 niet van toepassing en is, in afwijking van artikel 35.1 verschuldigd:

€ 840,00

     

36

Toezending register

 
 

Terzake van een verzoek om toezending van een register is het volgende bedrag verschuldigd

€ 25,00

 

De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt vooraf door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb onder vermelding van het type register.

     

37

Exportverklaring

 
 

Voor het op verzoek verstrekken van een verklaring ten behoeve van de export van een gewasbeschermingsmiddel of een biocide is het volgende bedrag verschuldigd:

€ 210,00

     

38

Overig

 
 

Voor een verzoek tot het verrichten van specifieke werkzaamheden is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

€ 105,00 per uur

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN

39

Afrekening van aanvraagkosten tegen kostprijs

39.1

De tarieven die op de daadwerkelijke kosten (kostprijs) zijn vastgesteld, worden door het Ctgb door middel van een schriftelijke factuur bij de aanvrager in rekening gebracht onder vermelding van een factuurnummer.

39.2

Indien een voorschot op de daadwerkelijke kostprijs is betaald, wordt dit met het verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kostprijs lager is dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na factuurdatum aan de aanvrager terugbetaald.

39.3

Behoudens het bepaalde in het tweede lid, dient de aanvrager de factuur binnen vier weken na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer te voldoen.

39.4

Indien niet of niet volledig binnen de gestelde termijn is betaald, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.

   

40

Overgangsregime

 

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld. Concreet betekent dat dit besluit naast het bestaande tarievenbesluit Ctgb 2011 zijn werking heeft.

   

41

Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 14 juni 2011.

   

42

Citeertitel

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Aanvulling Tarievenbesluit Ctgb 2011.

Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op d.d. 24 augustus 2011

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze:

de Voorzitter,

D.K.J. Tommel.

Dit besluit is, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Economische Zaken (brief van 23 september 2011 met kenmerk 231908).

BIJLAGE I DE KOSTEN VOOR HET SAMENVATTEN EN EVALUEREN VAN STUDIES VOOR GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Middelstudies

Aanvraagcode

Omschrijving

Per

Tarief 2011

Annex III

     

3 t/m 3.9 en 6

De werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€ 5.620,00

       
 

De toxiciteit van het bestrijdingsmiddel

 

7.1

Acute toxiciteit

   

7.1.1

Bepaling acute orale toxiciteit

studie

€ 105,00

7.1.2

Bepaling acute percutane toxiciteit

studie

€ 105,00

7.1.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit

studie

€ 105,00

7.1.4

Bepaling van de huidirritatie

studie

€ 105,00

7.1.5

Bepaling van de oogirritatie

studie

€ 105,00

7.1.6

Bepaling van de sensibilisatie van de huid

studie

€ 105,00

7.1.7

Studie naar combinaties van middelen

kostprijs

Kostprijs

7.3.1 t/m 7.5.4

Gegevens over blootstelling

€ 1.285,00

7.6

Dermale absorptie

 

7.6.1

In vivo onderzoek naar dermale absorptie

studie

€ 1.285,00

7.6.2

In vitro onderzoek naar dermale absorptie

studie

€ 1.285,00

       
 

Overige gegevens met betrekking tot toxicologie

kostprijs

 
       
 

Residuen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

 

8.1.1

Aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd

gewas-groep

€ 645,00

8.2

Aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten

gewas-groep

€ 1.285,00

 

Metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren

 

8.2

Metabolisme en kinetiek bij kip

studie

€ 1.285,00

8.2

Metabolisme en kinetiek bij geit

studie

€ 1.285,00

8.2

Metabolisme en kinetiek bij koe

studie

€ 1.285,00

8.2

Metabolisme en kinetiek bij varken

studie

€ 1.285,00

8.2

Metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren

studie

€ 1.285,00

8.3

Aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd

gewas-groep

€ 1.930,00

8.4

Onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren

 

8.4.1

Onderzoek vervoedering bij kip

€ 1.285,00

8.4.2

Onderzoek vervoedering bij geit

€ 1.285,00

8.4.2

Onderzoek vervoedering bij koe

€ 1.285,00

8.4.3

Onderzoek vervoedering bij varken

€ 1.285,00

8.4

Onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren

€ 1.285,00

8.5

Gegevens over gevolgen bewerking/bereiding

 

8.5.1

Eigenschappen van het residu

studie

€ 965,00

8.5.2

Pulp en balans studie, follow-up studie

studie

€ 645,00

8.6

Bepaling van residuen in volggewassen

gelabelde a.i.

€ 1.285,00

8.7

Aantal gewasgroepen afleiden MRL

gewas-groep

€ 325,00

 

Overige gegevens met betrekking tot residuen

kostprijs

Kostprijs

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond

 

9.1

Laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem

 

9.1.1

Aërobe afbraaksnelheidstudie

studie

€ 965,00

9.1.2.

Anaërobe afbraak snelheidstudie

studie

€ 965,00

9.2

Veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem

 

9.2.1

Bodemdissipatiestudie

studie

€ 1.605,00

9.2.2

Bodemresidustudie

studie

€ 645,00

9.2.3

Bodemaccumulatiestudie

studie

€ 1.285,00

9.3

Adsorptie en desorptie in de bodem

 

9.3.1

Uitspoeling uit kolommen

studie

€ 965,00

9.3.2

Lysimeteronderzoek

studie

€ 1.930,00

9.3.2

Standaardisatiestudie

studie

€ 1.930,00

9.3.3

Veldonderzoek naar uitspoeling

studie

€ 1.930,00

9.3.3

Standaardisatiestudie

studie

€ 1.930,00

 

Kinetische evaluatie

studie

€ 645,00 

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de lucht

 

9.9

Omzettingssnelheid en -route in de lucht

studie

€ 645,00

       

9.10

Monitoringgegevens/aanvullend onderzoek

kostprijs

Kostprijs

       
 

Giftigheid van het bestrijdingsmiddel voor in het milieu voorkomende organismen

 

10.1

Vogels

   

10.1.6

Acute orale toxiciteit voor vogels

studie

€ 485,00

10.1.7

Proeven onder veldomstandigheden

studie

€ 3.855,00

10.1.8

Bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad

studie

€ 1.605,00

10.1.9

Bepaling effecten secundaire vergiftiging

studie

€ 2.570,00

 

Aquatische organismen

 

10.2.1

Vissen

studie

 

10.2.2.1

Acute toxiciteit voor vissen

studie

€ 485,00

10.2.2.2

Acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

studie

€ 485,00

10.2.2.3

Effecten op de groei van algen

studie

€ 485,00

10.2.3

Microcosmos-/mesocosmosstudie

studie

€ 5.140,00

10.2.5.1

Chronische blootstelling vis

studie

€ 645,00

10.2.5.2

Aanvullende studies aquatische organismen (Early Life Stage)

studie

€ 645,00

10.2.5.3

Aanvullende studies aquatische organismen (Fish Life Cycle Test)

studie

€ 645,00

10.2.6.1a

Chronische daphnia 21 dagen

studie

€ 645,00

10.2.6-7

Aanvullend onderzoek effecten op aquatische organismen

kostprijs

Kostprijs

 

Gewervelde terrestrische organismen m.u.v. vogels

 

10.3.2.2.

Bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad

studie

€ 1.605,00

10.3.2.3.

Bepaling effecten secundaire vergiftiging

studie

€ 2.570,00

10.3.3.

Proeven onder veldomstandigheden

studie

€ 3.855,00

 

Geleedpotigen

   

10.4.2.1 en 10.4.2.2

Acute toxiciteit voor bijen

studie

€ 805,00

10.4.3

Residuproef met bijen

€ 645,00

10.4.4

Kooiproeven met bijen

studie

€ 1.930,00

10.4.5

Veldproeven met bijen

studie

€ 1.930,00

10.4.7

Tunnelproeven met bijen

studie

€ 1.930,00

 

Andere geleedpotigen dan bijen

 

10.5.1

Proeven op standaard laboratoriumschaal

studie

€ 645,00

10.5.2

Proeven op grotere laboratoriumschaal (natuurlijk substraat)

studie

€ 645,00

10.5.2

Proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue)

studie

€ 965,00

10.5.3

Proeven onder semi-veldomstandigheden

studie

€ 1.930,00

10.5.4

Veldproeven (single species)

studie

€ 1.930,00

10.5.4

Veldproeven (multispecies)

studie

€ 5.140,00

 

Regenwormen

   

10.6.2

Acute toxiciteit regenwormen

studie

€ 405,00

10.6.3

Subletale effecten op regenwormen

studie

€ 645,00

10.6.5

Bioconcentratie (residu) in regenworm

€ 645,00

10.6.4

Veldstudies met regenwormen

studie

€ 2.570,00

10.6.6

Effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem

studie

€ 645,00

10.6.7

Litterbag studie

€ 1.285,00

 

Niet-doel micro-organismen in de bodem

 

10.7.1

Stikstofbinding en koolstofmineralisatie

studie

€ 645,00

10.7.2

Overige studies ten aanzien van effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem

kostprijs

Kostprijs

       
 

Andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)

 

10.8.1

Laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

studie

€ 965,00

10.8.1.4.

Veldstudies (single species) terrestrische planten

studie

€ 1.930,00

10.8.1.4.

Veldstudies (multispecies) terrestrische planten

studie

€ 5.140,00

10.8.2

Laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna

studie

€ 485,00

10.8. 10.9

Laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

Kostprijs

10.8. 10.9

Veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

Kostprijs

Stofstudies

Aanvraagcode

Omschrijving

Per

Tarief 2011

Annex II

     

3 t/m 3.6

De werkzaamheidvan het bestrijdingsmiddel

€ 5.620,00

       

1 en 4.2

De identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden

€ 630,00

2

De fysisch chemische eigenschappen van een stof

€ 630,00

       

4

De residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet

 

4.3

Voor de bepaling van residuen op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder

€ 210,00

4.4

Voor de bepaling van residuen in de bodem

€ 105,00

4.5

Voor de bepaling van residuen in drink en oppervlaktewater

€ 105,00

4.7

Voor de bepaling van residuen in de lucht

€ 105,00

4.8

Voor de bepaling van residuen in lichaamsvloeistoffen en weefsels

€ 105,00

       
 

De toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet

 

5.1.

Metabolisme en kinetiek in proefdieren

€ 4.815,00

 

Acute toxiciteit

 

5.2.1

Bepaling acute orale toxiciteit

studie

€ 325,00

5.2.2

Bepaling acute percutane toxiciteit

studie

€ 325,00

5.2.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit

studie

€ 805,00

5.2.4

Bepaling van de huidirritatie

studie

€ 325,00

5.2.5

Bepaling van de oogirritatie

studie

€ 325,00

5.2.6

Bepaling van de sensibilisatie van de huid

studie

€ 645,00

 

Kortdurend toxiciteitsonderzoek

 

5.3.1

Onderzoek over 28 dagen bij orale toediening

studie

€ 1.285,00

5.3.2

Onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (rat)

studie

€ 1.285,00

5.3.3

Onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (2de dier)

studie

€ 1.285,00

5.3.4

Onderzoek over 1-2 jaar bij orale toediening (hond)

studie

€ 1.285,00

5.3.5

Onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening

studie

€ 965,00

5.3.6

Onderzoek over 90 dagen inhalatoire toediening

studie

€ 1.605,00

5.3.7

Onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening

studie

€ 1.285,00

5.3.8

Onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening

studie

€ 1.605,00

       
 

Genotoxiciteitsproeven in vitro

 

5.4.1

Salmonella typhimurium terugmutatietest

studie

€ 325,00

5.4.1

Escherichia coli terugmutatietest

studie

€ 325,00

5.4.1

Saccharomyces cerevisiae genmutatietest

studie

€ 325,00

5.4.1

Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay

studie

€ 325,00

5.4.2

In vitro mammalian cytogenetic test

studie

€ 485,00

5.4.2

In vitro sister chromatid exchange assay in mammalian cells

studie

€ 485,00

5.4.3

Genmutatietest in zoogdiercellen

studie

€ 485,00

5.4.3

DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells

studie

€ 485,00

       
 

Gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen)

 

5.4.4

Micronucleus test

studie

€ 805,00

5.4.5

Mammalian bone marrow cytogenetic test

studie

€ 805,00

5.4.5

Sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster

studie

€ 805,00

 

Genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen)

 

5.4.6

Rodent dominant lethal test

€ 805,00

5.4.6

Mammalian spermatogonial chromosome aberration test

€ 805,00

5.5.1

Toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit

€ 1.930,00

5.6.1

Multigeneratieonderzoek

€ 1.930,00

5.6.10

Onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat)

€ 1.285,00

5.6.10

Onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij 2e soort, meestal konijn)

€ 1.285,00

5.7.1.

Acute neurotoxiciteit bij de rat

€ 965,00

5.7.2

Onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit

€ 1.285,00

5.8, 5.9, 5.10

Overige toxiciteit- of medische gegevens

kostprijs

Kostprijs

       
 

Residuen van de werkzame stof/metaboliet in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

 

6.1, 6.1.1, 6.1.2

Aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd

gewas-groep

€ 645,00

6.2.1

Gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten zijn geleverd

studie

€ 1.285,00

 

Metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren

 

6.2.2

Metabolisme en kinetiek bij kip

studie

€ 1.285,00

6.2.3

Metabolisme en kinetiek bij geit

studie

€ 1.285,00

6.2.3

Metabolisme en kinetiek bij koe

studie

€ 1.285,00

6.2.4

Metabolisme en kinetiek bij varken

studie

€ 1.285,00

6.2.5

Metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren

studie

€ 1.285,00

6.4

Onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren

 

6.4.1

Onderzoek vervoedering bij kip

€ 1.285,00

6.4.2

Onderzoek vervoedering bij geit

€ 1.285,00

6.4.2

Onderzoek vervoedering bij koe

€ 1.285,00

6.4.3

Onderzoek vervoedering bij varken

€ 1.285,00

 

Onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren

€ 1.285,00

6.5

Gegevens over gevolgen bewerking/bereiding

 

6.5.1.

Eigenschappen van het residu

studie

€ 965,00

6.5.2.

Pulp en balans studies, follow-up studies

studie

€ 645,00

6.6.1

Bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme)

gelabelde a.i.

€ 1.285,00

6.6.2.

Bepaling van residuen in volggewassen (veldproeven)

studie

€ 1.285,00

6.7

Aantal gewasgroepen afleiden MRL

gewas-groep

€ 325,00

 

Overige gegevens met betrekking tot residuen

kostprijs

Kostprijs

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond

 

7.1 en 7.2.

Laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem

 

7.1.1.

Aërobe afbraakroutestudie

studie

€ 965,00

7.1.2.

Anaërobe afbraak routestudie

studie

€ 965,00

7.1.3.

Bodemfotolyse

studie

€ 965,00

7.2.1/7.2.3

Aërobe afbraaksnelheidstudie 20oC

studie

€ 965,00

7.2.2

Aërobe afbraaksnelheidstudie 10oC

studie

€ 965,00

7.2.4/7.2.5

Anaërobe afbraak snelheidstudie

studie

€ 965,00

7.3

Veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem

 

7.3.1.

Bodemdissipatiestudie

studie

€ 1.605,00

7.3.2

Bodemresidustudie

studie

€ 645,00

7.3.3

Bodemaccumulatiestudie

studie

€ 1.285,00

7.4.

Adsorptie en desorptie in de bodem

 

7.4.1./7.4.2

Adsorptiestudie

studie

€ 965,00

7.4.3/7.4.4

Uitspoeling uit kolommen

studie

€ 965,00

7.4.5

Kolomstudies met verouderd residu

studie

€ 1.285,00

       

7.4.7

Lysimeteronderzoek

studie

€ 1.930,00

7.4.7

Standaardisatiestudie

studie

€ 1.930,00

7.4.8

Veldonderzoek naar uitspoeling

studie

€ 1.930,00

7.4.8

Standaardisatiestudie

studie

€ 1.930,00

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in water

 

7.5

Hydrolytische omzetting in water

studie

€ 645,00

7.6

Fotochemische omzetting in water

studie

€ 965,00

7.7

Ready biodegradability in water

studie

€ 325,00

7.8

Omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen

studie

€ 1.285,00

7.9

Onderzoek in de verzadigde zone

studie

€ 1.930,00

7.4.1/7.4.2

Adsorptie aan slibdeeltjes

studie

€ 965,00

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de lucht

 

7.10

Omzettingssnelheid en -route in de lucht

studie

€ 645,00

       

7.12, 7.13

Monitoringgegevens/aanvullend onderzoek

kostprijs

Kostprijs

 

Kinetische evaluatie

studie

€ 645,00

       
 

Giftigheid van de werkzame stof/metaboliet voor in het milieu voorkomende organismen

 
 

Vogels

   

8.1.1

Acute orale toxiciteit voor vogels

studie

€ 485,00

8.1.2

Dieetonderzoek voor vogels quail of mallard duck

€ 645,00

8.1.3.

Dieetonderzoek voor tweede vogelsoort

€ 645,00

8.1.4

Subchronische en reproductietoxiciteit

€ 965,00

 

Aquatische organismen

 
 

Vissen

   

8.2.1

Acute toxiciteit voor vissen

studie

€ 485,00

8.2.2 t/m 8.2.5

Chronische toxiciteit voor vissen

studie

€ 645,00

8.2.6

Bioconcentratie bij vissen

€ 645,00

 

Ongewervelde aquatische organismen

 

8.3.1

Acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

studie

€ 485,00

8.3.2

Chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

studie

€ 645,00

8.4.a

Effecten op de groei van algen

studie

€ 485,00

8.6a

Bepaling effect op waterplanten

studie

€ 645,00

8.5

Effecten op sedimentorganismen

studie

€ 485,00

 

Geleedpotigen

   
 

Bijen

   

8.7.1, 8.7.2

Acute toxiciteit voor bijen

studie

€ 805,00

8.7.4

Voedingsproef met bijenbroed

€ 645,00

 

Toxiciteit voor andere geleedpotigen dan bijen

 

8.8

Effecten op geselecteerde soorten geleedpotigen (zie middeldossier)

 
 

Regenwormen

   

8.9.1

Acute toxiciteit regenwormen

studie

€ 405,00

8.9.2

Subletale effecten op regenwormen

studie

€ 645,00

 

Bioconcentratie in regenworm (zie middel)

 
 

Niet-doel micro-organismen in de bodem

 

8.10

Stikstofbinding en koolstofmineralisatie

studie

€ 645,00

8.15

Invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater

€ 645,00

 

Effecten op andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)

 
 

Laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

studie

€ 965,00

8.16.1

Laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

Kostprijs

8.16.2

Veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

Kostprijs

       
 

Afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR)

 
 

Verzoek tot afleiden van een MTR buiten het kader van een aanvraag

€ 210,00

 

Afleiden MTR bodem

€ 5.780,00

 

Afleiden MTR water

€ 9.795,00

 

Update MTR bodem

€ 3.210,00

 

Update MTR water

€ 3.210,00

BIJLAGE II DE KOSTEN VOOR HET SAMENVATTEN EN EVALUEREN VAN STUDIES OP BASIS VAN MICROBIOLOGISCHE MIDDELEN

Middelstudies

Aanvraagcode

Omschrijving

Per

Tarief 2011

Annex III

     

6

De werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€ 5.620,00

       
 

De toxiciteit van het bestrijdingsmiddel

 

7.1

Acute toxiciteit

   

7.1.1

Bepaling acute orale toxiciteit

studie

€ 105,00

7.1.2

Bepaling acute percutane toxiciteit

studie

€ 105,00

7.1.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit

studie

€ 105,00

7.1.4

Bepaling van de huidirritatie

studie

€ 105,00

7.1.5

Bepaling van de oogirritatie

studie

€ 105,00

7.1.6

Bepaling van de sensibilisatie van de huid

studie

€ 105,00

7.2

Gegevens over blootstelling

 
 

Meting blootstelling toepasser

kostprijs

Kostprijs

 

Meting blootstelling werknemer

kostprijs

Kostprijs

       

7.5

Aanvullend onderzoek naar combinaties van gewasbeschermingsmiddelen

kostprijs

Kostprijs

       

8

Residuen van het bestrijdingsmiddel in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

 
   

Zie stof

 
       

9

Het gedrag van het bestrijdingsmiddel in het milieu

€ 210,00

       
 

Effectenvan het bestrijdingsmiddel op niet-doelorganismen

 

10.1

Effecten op vogels

studie

€ 645,00

10.2

Effecten op aquatische organismen

 

10.2.1

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij vis

studie

€ 485,00

10.2.2

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij ongewervelde zoetwaterorganismen

studie

€ 485,00

10.2.3

Effecten op algengroei, groeisnelheid en herstelcapaciteit

studie

€ 485,00

10.3

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij bijen

studie

€ 485,00

10.4

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij andere geleedpotigen dan bijen

studie

€ 965,00

10.5

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij regenwormen

studie

€ 485,00

10.6

Effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem

studie

€ 805,00

10.7

Aanvullend onderzoek

kostprijs

Kostprijs

Stofstudies

Aanvraag code

Omschrijving

Per

Tarief 2011

Annex II

     

1 t/m 3

Identificatie en biologische eigenschappen van het micro-organisme

€ 3.675,00

       

4

De analysemethoden van het micro-organisme

studie

€ 630,00

       

5

De toxiciteit van de werkzame stof

 

5.1 en 5.2

Basisinformatie toxiciteit van het micro-organisme, incl. sensibilisering

 
 

Acute toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit

 

5.3.2

Bepaling acute orale toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit

studie

€ 315,00

5.3.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit

studie

€ 315,00

5.3.4

Bepaling acute intraperitoneale/subcutane infectiviteit

studie

€ 315,00

5.3.5

Genotoxiciteitsproeven in vitro

kostprijs

Kostprijs

5.3.6

Celkweek onderzoek

kostprijs

Kostprijs

5.3.7

Informatie over toxiciteit en pathogeniteit op de korte termijn

kostprijs

Kostprijs

5.4

Informatie over toxiciteit van metabolieten

kostprijs

Kostprijs

5.5

Andere/speciale studies

kostprijs

Kostprijs

       

6

Residuen van de werkzame stof/metaboliet in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

 

6.1 en 6.2

Residuproeven

kostprijs

Kostprijs

6.3 en 6.4

Persistentie en waarschijnlijke vermeerdering in of op gewassen, levensmiddelen of diervoeders

kostprijs

Kostprijs

       

7

Het gedrag van de werkzame stof/ metaboliet in het milieu

 

7.1.

Levensvatbaarheid, populatiedynamiek, persistentie en mobiliteit in bodem, sediment, water en lucht

studie

€ 965,00

       

8

Effecten op niet-doelorganismen

 

8.1

Effecten op vogels

Zie middel

 
 

Effecten op aquatische organismen

 

8.2

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij vis

Zie middel

 

8.3

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij ongewervelde zoetwaterorganismen

Zie middel

 

8.4

Effecten op algengroei, groeisnelheid en herstelcapaciteit

Zie middel

 

8.5 en 8.6

Effecten op planten

studie

€ 645,00

8.7

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij bijen

Zie middel

 

8.8

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij andere geleedpotigen dan bijen

Zie middel

 

8.9

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij regenwormen

Zie middel

 

8.10

Effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem

Zie middel

 

8.11

Aanvullend onderzoek

kostprijs

Kostprijs

TOELICHTING

Dit besluit dient ter aanvulling van het Besluit Reglement Tarieven Ctgb 2011 teneinde de tariefstructuur aan te passen aan de inwerkingtreding van Verordening 1107/2009/EG (verder aan te halen als: de Verordening).

De Verordening brengt voor een aantal inhoudelijke toelatingsvormen een nieuw toelatingssysteem met zich mee, ook wel aangeduid als de zonale toelating.

Dit systeem houdt in dat de beoordeling voor een aantal toelatingsvormen door één lidstaat (zonal reporting member state – z-RMS) in de zone wordt gedaan. Deze lidstaat neemt daarbij ook commentaar aan de andere lidstaten uit de betreffende zone mee. Als het middel door de z-RMS als toelaatbaar wordt beoordeeld, zijn de andere lidstaten waar aanvragen liggen voor hetzelfde middel in principe gehouden om de aanvraag in hun land te honoreren, tenzij voor hun land specifieke, afwijkende omstandigheden anders met zich meebrengen.

Omdat onder de Verordening de mogelijkheden om lopende de aanvraag gebreken in de aanvraag te herstellen of aanvullende vragen te beantwoorden voor de aanvrager sterk beperkt zijn, heeft het Ctgb besloten om een structuur in het leven te roepen om voorafgaand aan de formele indiening van de aanvraag een zogenaamde ‘Presubmission Meeting’ te houden om in kaart te brengen aan welke zaken bij de aanvraag extra aandacht besteed moet worden. De aanvrager kan op die manier zijn aanvraag optimaal voorbereiden en tevens wordt de kans dat hij in de procedure ‘voor verrassingen komt te staan’ aanzienlijk verkleind. Aan deze presubmission fase zijn kosten verbonden, waarvoor een voorschottarief is verschuldigd. Na de afhandeling van de aanvraag, of als de (aspirant) aanvrager afziet van zijn aanvraag, wordt het voorschot verrekend met de daadwerkelijke kosten.

Binnen Europa is met deze ‘zonale toelating’ nog geen ervaring, zodat het niet goed mogelijk is om daarvoor al een vaststaand tarief te hanteren. Daarom is er ook bij de behandeling van ‘zonale aanvragen’ voor gekozen om te werken op basis van een door het Ctgb vast te stellen voorschot. Dit voorschot wordt de aanvrager na afloop van de presubmission fase bekendgemaakt op basis van een globale kosteninschatting door het Ctgb.

Op basis van ervaringen met andere, soortgelijke werkzaamheden (bijvoorbeeld het werk als zonaal rapporteur in het kader van aanvragen tot plaatsing van werkzame stoffen op Annex I bij de inmiddels ingetrokken richtlijn 91/414/EEG en reguliere aanvragen tot toelating onder de richtlijn) schat het Ctgb in dat de totale kosten, gemoeid met de presubmission fase en de daadwerkelijke aanvraagbehandeling over het algemeen om en nabij € 60.000,– (€ 10.000,– voor de presubmission fase en € 50.000,– voor de daadwerkelijke aanvraagbehandeling) zal bedragen.

Indien de kosten bij een globale inschatting hiervan significant zullen afwijken, zal het verschuldigde voorschot voor de aanvraagfase hier uiteraard aan worden aangepast.

Gedurende de behandeling van de aanvraag wordt de aanvrager periodiek geïnformeerd over de voortschrijding van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Ook voor de werkzaamheden van het Ctgb als rapporteur bij aanvragen met betrekking tot de goedkeuring van werkzame stoffen, wordt deels gewerkt op basis van bevoorschotting.