Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2011, 18354Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikkingen voor de inrichting aan de Montrealweg 151 te Rotterdam-Botlek. Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben op 19 april 2011 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Botlek Tank Terminal B.V. voor de inrichting aan de Montrealweg 151 te Rotterdam-Botlek.

Het betreft een inrichting voor de opslag van vloeibare agri-bulkproducten, vloeibare minerale producten en chemicaliën met een totale capaciteit van 770.000 m3. In de inrichting kunnen ook brandbare vloeistoffen van klassen 1 en 2 opgeslagen worden. Tevens vindt belading van deze producten plaats in schepen, railwagons en tankwagens. De geraamde jaarlijkse doorzet wordt verhoogd tot 6,6 miljoen ton.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland) heeft op 19 april 2011 een aanvraag krachtens de Waterwet (Wtw) van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het wijzigen van de op 23 december 2009 verleende watervergunning. De wijziging heeft betrekking op het lozen van afvalwater op en het onttrekken van water aan de Botlek.

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie verzorgt.

GS en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunningen te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken van 13 oktober 2011 tot en met 23 november 2011 op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

  • de Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (ma. t/m vrij. van 10.00–20.00 uur);

  • de gemeente Bernisse, Gemeenlandsedijk N. 26 te Abbenbroek;

  • de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur);

  • de deelgemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg-Rt;

  • Rijkswaterstaat Zuid-Holland, gebouw de Maas, Boompjes 200 te Rotterdam;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010-246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het gezag dat bevoegd is op de desbetreffende aanvraag te beslissen en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

Mevrouw M.S. de Koning van de DCMR (Wabo), telefoon: 010-246 80 91 en tot de heer E.H. Nelisse en/of de heer P.A. Janssen van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06 21 58 54 22/06 11 59 10 52.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.dcmr.nl

Zaaknummer: 98366182, DMS: 21246625