Kennisgeving inspraak voornemen windpark N33

Met ingang van 14 oktober tot en met 24 november 2011 ligt de ‘concept notitie reikwijdte en detail’ (hierna aangeduid als ‘startnotitie’) voor de milieueffectrapportage voor windpark N33 ter inzage. Iedereen kan naar aanleiding van deze startnotitie een zienswijze inbrengen.

Het project

De initiatiefnemers KDE Energy BV en Blaaswind BV zijn voornemens om een windpark te realiseren rondom de N33 in de provincie Groningen. Het beoogde windpark heeft een vermogen van 120 MW of meer.

Milieueffectrapportage en besluitvorming

Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de locatie van het windpark wordt vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en van Infrastructuur en Milieu (I&M). Het inpassingsplan wordt voorbereid in één gecoördineerde procedure samen met (een aantal van) de andere besluiten die voor het project nodig zijn (vergunningen en ontheffingen). De minister van EL&I coördineert de procedure.

Ter voorbereiding van de keuze van de locatie moet een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Daarbij worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op landschap, natuur, bodem, water, slagschaduw en geluid in beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. Het MER wordt een gecombineerd project-MER/plan-MER waarvoor de uitgebreide procedure wordt gevolgd. Dit gecombineerde MER dient ter onderbouwing van het nog op te stellen inpassingsplan en de te nemen besluiten. Indien significante effecten op Natura 2000-gebieden op basis van een voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 niet op voorhand uit te sluiten zijn, zal een zogenaamde passende beoordeling moeten worden uitgevoerd die dan onderdeel zal uitmaken van het MER.

Voornemen en startnotitie

Met deze kennisgeving informeren de bevoegde bestuursorganen u over het voornemen tot een m.e.r.-beoordelingsplichtig project (eerdergenoemd project). In de gepubliceerde startnotitie staat aangegeven op welke wijze het milieuonderzoek wordt uitgevoerd. In deze notitie komen de volgende onderwerpen aan bod: achtergrond en randvoorwaarden, voorgenomen activiteit en alternatieven, mogelijke effecten en maatregelen en procedures en besluitvorming.

Waar kunt u de startnotitie inzien?

De startnotitie kunt u met ingang van 14 oktober tot en met 24 november 2011 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • gemeente Veendam, Raadhuisplein 5 te Veendam;

  • gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2 te Muntendam;

  • ministerie van EL&I, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag.

De startnotitie is ook op internet beschikbaar op www.bureau-energieprojecten.nl.

Informatieavonden

De ministers van EL&I en I&M organiseren, in samenwerking met de initiatiefnemers KDE Energy BV en Blaaswind BV, twee informatieavonden op 25 en 26 oktober 2011. U bent van harte welkom om op (één van) deze avonden vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. De informatieavonden kennen geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment tussen 19.00 uur en 21.00 uur de diverse medewerkers van de overheid en de initiatiefnemers spreken. De informatieavonden worden gehouden op:

  • dinsdag 25 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Menterne, Julianaplein 1 te Muntendam;

  • woensdag 26 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur in Hotel Parkzicht, Museumplein 3 te Veendam.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Iedereen kan mondeling of schriftelijk reageren op de startnotitie. Tot en met 24 november 2011 kunt u gericht aangeven wat naar uw mening moet worden onderzocht in het MER en op welk detailniveau dat moet gebeuren om bij te dragen aan een goede besluitvorming. Zienswijzen die alleen een bezwaar tegen het beoogde windpark kenbaar maken, kunnen in deze fase nog niet worden betrokken bij de besluitvorming. Deze vindt namelijk in een later stadium plaats. Allereerst worden de milieueffecten van het beoogde project en de alternatieven onderzocht. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Windpark N33

Postbus 223

2250 AE Voorschoten

Mondeling kunt u uw zienswijze inbrengen door te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De startnotitie wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies, e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het opstellen van een definitieve ‘notitie reikwijdte en detail’. Daarin wordt definitief vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. In deze fase van het project wordt dus nog geen beslissing genomen over het op te stellen inpassingsplan. De startnotitie voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het MER en de overige benodigde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kan eenieder dan zijn zienswijze geven. Ook van deze terinzagelegging wordt tezijnertijd kennisgegeven in de Staatscourant en diverse huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79, www.bureau-energieprojecten.nl.

Naar boven