Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlblasserdamStaatscourant 2011, 18186Overig

Bekendmaking raadsbesluit route gevaarlijke stoffen

De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen het besluit Route gevaarlijke stoffen vastgesteld. Samengevat regelt het besluit dat voor het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen de volgende wegen zijn aangewezen:

  • Rijksweg A15 vanaf afslag 22 Alblasserdam in oostelijke richting tot aan de gemeentegrens met Papendrecht;

  • De N915 vanaf de gemeentegrens met Hendrik-Ido-Ambacht, de brug over de Noord en De Grote Beer tot aan de Edisonweg;

  • De Edisonweg;

  • De Hellingen tussen de Edisonweg en de Grote Beer.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen naar een lokale bestemming over niet genoemde wegen kan alleen met een (evt. langlopende) ontheffing plaatsvinden.

Het ontwerpbesluit heeft voor een ieder 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn naar aanleiding hiervan geen zienswijzen ingediend en het ontwerpbesluit is op 27 september 2011 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. De stukken liggen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis of zijn in te zien op www.alblasserdam.nl/bouwenwonenenmilieu/afvalenmilieu/mileu/route gevaarlijke stoffen. Tegen het besluit kan door een ieder, die zienswijzen heeft ingediend en die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, binnen 6 weken na datum bekendmaking een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht. Hieraan zijn kosten verbonden.

Het besluit route gevaarlijke stoffen treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Alblasserdam, 12 oktober 2011