Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2011, 18112Vergunningen

Twaalf woningen locatie Deuteren

Bekendmaking als bedoeld in art. 3:12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (projectbesluit).

Crisis- en herstelwet is van toepassing

Het college maakt bekend dat het voor het bouwen van ‘twaalf woningen op de locatie Deuteren’, een projectbesluit vaststelt en bouwvergunning heeft verleend. Het projectbesluit heeft betrekking op de bouw van twaalf woningen op de locatie Deuteren, kadastraal bekend gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie K nummer 5103 (Berkendonklaan, Gildonklaan e.o.).

In samenhang met deze nieuwbouw worden de aanliggende gronden heringericht voor verkeersruimte en groenvoorzieningen. Het bouwplan is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Partieel uitbreidingsplan in onderdelen Deuteren 1965’, waarmee het plan in strijd is maar stedenbouwkundig acceptabel wordt geacht. Met toepassing van artikel 3.10, van de Wet ruimtelijke ordening kan het college een projectbesluit vaststellen om het geldende bestemmingsplan buiten toepassing te laten.

Ter inzage

De beschikkingen voor de bouwvergunning en het projectbesluit liggen met de ruimtelijke onderbouwing, de verbeelding en het bouwplan met ingang van maandag 10 oktober 2011 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie. Ook zijn deze stukken in te zien op www.s-hertogenbosch.nl. Beschikt u niet over internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet.

Beroep

Binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking beroep worden ingesteld (of door een belanghebbende die kan aantonen dat hij/zij daartoe niet in staat is geweest).

Dit geldt ook als een belanghebbende het niet eens is met eventuele wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van het ontwerp. Een beroepschrift tegen dit besluit moet worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroep schort de werking van het besluit niet op. De beroepstermijn is zes weken. Binnen deze termijn moeten alle beroepsgronden bekend zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren.

Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien er geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking in werking na zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het bouwplan is geregistreerd onder nummer SOB0805980.

Algemene informatie

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 51 55

E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

’s-Hertogenbosch, 7 oktober 2011