Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2011, 17766Convenanten

Aanhangsel bij het convenant incasso huursubsidie VROM − CJIB

Partijen:

1. de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen handelend als bestuursorgaan, te dezen vertegenwoordigd door de heer drs. M.M. Frequin, directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie;

en

2. het Centraal Justitieel Incasso Bureau, te dezen vertegenwoordigd door de waarnemend hoofddirecteur, de heer ing. J. van Dijk;

In overweging nemende dat:

  • a. de Minister BZK op 14 oktober 2010 het taakveld van de Minister van WWI heeft overgenomen;

  • b. het afgesloten convenant incasso huursubsidie VROM – CJIB dat is gedateerd op 2 juli 2007 een looptijd heeft tot en met 31 december 2011;

  • c. overeenkomstig artikel 14, tweede lid van het convenant partijen in onderling overleg de afspraken hiervan kunnen wijzigen,

Komen overeen als volgt:

Artikel 1. Looptijd en wijzigingen

De looptijd van het convenant wordt verlengd tot en met 30 juni 2012.

Artikel 2. Publicatie

Dit aanhangsel maakt integraal onderdeel uit van het convenant en wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de tekst geplaatst op de site www.rijksoverheid.nl

Aldus opgemaakt en tweevoud ondertekendDen Haag, 15 september 2011

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

voor deze:

de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie,

M.M. Frequin.

Leeuwarden, 21 september 2011

De wnd. hoofddirecteur van het Centraal Justitieel Incasso Bureau,

J. van Dijk.