Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2011, 17442Overig

M.e.r.-beoordelingsbesluit Oostkanaaldijk 17-18 te Loenen aan de Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken op grond van artikel 7.17 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor de inrichting gelegen aan de Oostkanaaldijk 17-18 te Loenen aan de Vecht, ten behoeve van het veranderen van de inrichting in een pluimveehouderij geen milieu-effectrapport behoeft te worden opgesteld.

Het voornemen is om in de inrichting 44.800 leghennen te houden voor het produceren van broedeieren. Er zullen daarvoor twee nieuwe pluimveestallen gebouwd gaan worden. Op de kavel rust een rechtsgeldige omgevingsvergunning voor het houden van vleesvarkens. Het gaat dus om het wijzigen van een installatie (en daarmee van een inrichting als bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage 1994). De beoordelingsnotitie is ingediend omdat de aan te vragen activiteiten vallen onder categorie 14 van onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994.

Na beoordeling van de milieu-effecten van de activiteiten is besloten dat er geen milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Bij het nemen van dit besluit is rekening gehouden met de kenmerken van de activiteiten, de plaats waar de activiteiten wordt verricht en de kenmerken van de potentiële effecten van de activiteiten. Uit de beoordeling van de voorgenomen activiteiten blijkt dat er geen sprake is van bijzondere nadelige gevolgen voor het milieu (als bedoeld in artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer). Er is geen bijzondere omstandigheid die het uitvoeren van een m.e.r. noodzakelijk maakt.

Inzage

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 30 september 2011 gedurende 6 weken ter inzage bij:

  • Gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Deze balie is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 uur–12.30 uur zonder afspraak. Van 12.30–17.00 uur alleen bezoek op afspraak.

Rechtsmiddelen

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een zogenaamd voorbereidingsbesluit. Dit betekent dat op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht alleen belanghebbenden die door het m.e.r.-beoordelingsbesluit rechtstreeks (dus los van het voor te bereiden besluit, in dit geval de omgevingsvergunning) in hun belang worden getroffen, bezwaar kunnen maken. Dit kan door binnen zes weken na de dag van deze publicatie een bezwaarschrift in te dienen bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht.

Andere belanghebbenden kunnen bezwaren tegen dit besluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de omgevingsvergunning op grond van de Wel algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).