Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse ZorgautoriteitStaatscourant 2011, 16247Besluiten van algemene strekking

Regeling Instructie DBC-registratie GGZ

Vastgesteld op 23 augustus 2011

Nr. NR/CU-511

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op artikel 36, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg leveren bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Wet:

Wet marktordening gezondheidszorg

b. Zorgaanbieder:
  • de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1;

  • degene die een administratie voert als bedoeld in artikel 44, van de wet.

c. DBC:

diagnosebehandelcombinatie c.q. het geheel van activiteiten en verrichtingen van een zorgaanbieder voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een cliënt de zorgaanbieders consulteert.

Artikel 3. Instructie DBC-registratie

  • 1. De zorgaanbieder voert een DBC-registratie voor alle aan cliënten verleende curatieve geestelijke gezondheidszorg waarop de DBC-systematiek van toepassing is. Deze registratie dient te voldoen aan de door de NZa vastgestelde Instructie DBC-registratie.

  • 2. De in het eerste lid, tweede volzin, genoemde Instructie DBC-registratie is neergeschreven in het document ‘20120101 Spelregels GGZ v20110901’1. Dit document is te downloaden van de website van de NZa (www.nza.nl). Voorts ligt het document ter inzage ten kantore van de NZa en kan het op verzoek worden toegezonden (in beginsel niet kosteloos) aan belanghebbenden.

Artikel 4. Slotbepalingen

  • 1. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling Instructie DBC-registratie GGZ, met kenmerk NR/CU-506 ingetrokken.

  • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en zal, overeenkomstig artikel 20, tweede lid, onder a, van de wet, in de Staatscourant worden gepubliceerd.

  • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Instructie DBC-registratie GGZ’.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

voorzitter Raad van Bestuur.

TOELICHTING

Deze regeling schrijft de zorgaanbieder voor welke gegevens op welke wijze moeten worden vastgelegd in het kader van de toepassing van de DBC’s in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.

De instructie waaraan de DBC-registratie moet voldoen wordt gewijzigd per 1 januari 2012. Van toepassing zijn per die datum de ‘20120101 Spelregels GGZ v20110901’. Dit document is te downloaden van de website van de NZa: www.nza.nl.


X Noot
1

Uitgegeven door DBC-Onderhoud en vastgesteld door de NZa.