Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse ZorgautoriteitStaatscourant 2011, 16246Besluiten van algemene strekking

Regeling DBC GGZ Validatie

Vastgesteld 23 augustus 2011

Nr. NR/CU-510

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op de artikelen 36, 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg leveren bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Wet:

Wet marktordening gezondheidszorg

b. Zorgaanbieder:
  • de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1;

  • degene die een administratie voert als bedoeld in artikel 44 van de wet.

c. DBC:

diagnosebehandelcombinatie c.q. het geheel van activiteiten en verrichtingen van een zorgaanbieder voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een cliënt de zorgaanbieders consulteert.

Artikel 3. DBC GGZ Validatie

  • 1. Zorgaanbieders nemen ten behoeve van de registratie en declaratie van DBC’s in hun registratie en declaratiesoftware een validatiemodule op. De validatiemodule dient te voldoen aan de specificaties die door de NZa zijn vastgesteld.

  • 2. De zorgaanbieder hanteert de validatiemodule als instrument om de betrouwbaarheid van DBC’s te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. Verificatie geschiedt op basis van gegevens in bronbestanden.

  • 3. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat diens accountant tijdens zijn controle van de juistheid en volledigheid van de gerealiseerde productie via het formulier ‘Verantwoordingsdocument DBC GGZ-omzet’, als bedoeld in de beleidsregel ‘Procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’, verifieert of de validatiemodule volgens de door de NZa vastgestelde specificaties is gebouwd en naar behoren is toegepast.

  • 4. De in de eerste lid, tweede volzin, genoemde specificaties voor de validatiemodule zijn vastgelegd in ‘20120101 Validatieregels GGZ v20110901’ en ‘20120101 Toelichting Validatieregels GGZ v20110901’1. Dit document is te downloaden van de website van de NZa (www.nza.nl). Voorts liggen de documenten ter inzage ten kantore van de NZa en kunnen op verzoek worden toegezonden (in beginsel niet kosteloos) aan belanghebbenden.

Artikel 4. Slotbepalingen

  • 1. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling DBC GGZ Validatie, met kenmerk NR/CU-501, ingetrokken.

  • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en zal, overeenkomstig artikel 20, tweede lid, onder a, van de wet, in de Staatscourant worden gepubliceerd.

  • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling DBC GGZ Validatie’.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

voorzitter Raad van Bestuur.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling verplicht zorgaanbieders om ten behoeve van de registratie en declaratie van DBC’s in hun registratie en declaratiesoftware een validatiemodule op te nemen. De validatiemodule dient te voldoen aan de specificaties die door de NZa zijn vastgesteld.

De regeling vindt haar wettelijke grondslag in de artikelen 36, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Artikelsgewijs

Artikel 2

In de begripsbepaling van artikel 2, sub b, wordt geëxpliciteerd dat deze regeling ook van toepassing is op degenen die voor de zorgaanbieder een administratie voeren. Dat is van belang, omdat zorgaanbieders soms deel uitmaken van een groep van rechtspersonen of hun administratie uitbesteden.

Artikel 3

De specificaties, bedoeld in artikel 3, eerste lid, wijzigen per 1 januari 2012. Van toepassing zijn per die datum de validatieregels geformuleerd in het ‘20120101 Validatieregels GGZ v20110901’ en ‘20120101 Toelichting Validatieregels GGZ v20110901’. In dit document hebben de hiervoor genoemde wijzigingen hun beslag gekregen. Dit document is, evenals deze regeling, te downloaden van de website van de NZa: www.nza.nl.


X Noot
1

Opgesteld door DBC-Onderhoud en vastgesteld door de NZa.