Vaststelling wijzigingsplan Buitengebied 2008, partiële wijziging Eikelenbosch 12

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau maken bekend dat zij op 30 augustus 2011 besloten hebben op grond van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.5.1 van het bestemmingsplan Buitengebied 2008, dit bestemmingsplan te wijzigen ten aanzien van het perceel Eikelenbosch 12. De planwijziging heeft ten doel om de vorm van het bouwblok van het agrarisch bedrijf ter plaatse te wijzigen.

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan Buitengebied 2008, partiële wijziging Eikelenbosch 12 liggen met ingang van 13 september 2011 tot en met 24 oktober 2011 voor eenieder ter inzage bij de balie in het gemeentekantoor (Singel 1 te Baarle-Nassau), tijdens werkdagen van 9:00 uur tot 12:30 uur en op woensdagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 uur. Tevens zijn de stukken raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken kan beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep is ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling tevens worden verzocht een voorlopige voorziening (schorsing) te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden die:

  • tijdig een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad;

  • kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn van zes weken. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de genoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Klei van de gemeente Baarle-Nassau, tel.: 013-5075200.

Baarle-Nassau, 9 september 2011

Naar boven