Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2011, 15890Overig

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Realiseren kinderdagverblijf met buitenruimte aan de Ceintuurbaan 216 BG

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten, inzake het realiseren van een kinderdagverblijf met buitenruimte aan de Ceintuurbaan 216 BG:

  • slopen en/of asbest verwijderen (artikel 2.2, lid 1, sub a Wabo);

  • Het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo).

Terinzagelegging

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 september 2011 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra op het stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien is de informatie balie van ons kantoor aan de Burgerweeshuispad 301 op maandagavond tot 19.30 uur geopend en de informatiebalie van ons kantoor aan de President Kennedylaan 923 op woensdag tot 19.30 uur.

De ontwerpbeschikking kan tevens bekeken worden via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl, onder ‘Bestuur en organisatie’, ‘Publicaties van het stadsdeel’ bij ‘Ter inzage en inspraak’.

Zienswijze

Gedurende genoemde periode kunt een ieder zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Voor uw mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen.

Amsterdam, 8 september 2011

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid,

P.P.J. Slettenhaar,

stadsdeelvoorzitter.

H.J.M. Wink,

stadsdeelsecretaris.