Ontwerpbestemmingsplan ‘Golsteinseweg 6’

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ‘Golsteinseweg 6’ vanaf donderdag 8 september 2011 gedurende zes weken (tot en met 19 oktober 2011) voor eenieder ter inzage ligt bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op onze website www.middelburg.nl onder wonen en leven/(ver)bouwen en onderhoud/bestemmingsplannen/plannen in procedure.

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site selecteert u het tabblad ‘bestemmingsplannen’, waarna u het plan op verschillende manieren kunt oproepen. U kunt het plan direct inzien door in het tabblad ‘ID’ de plancode NL.IMRO0687BPBGMGOL-ON99 in te vullen.

Het plangebied van dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Golsteinseweg 6 in Middelburg. Op dit perceel wil de Stichting Arduin een groepsaccommodatie voor 24 uurszorg voor 8 personen en een dagbesteding voor enkele van haar cliënten realiseren.

Hiervoor zal de bestaande woning op het terrein uitgebreid worden. De bestaande damwandloods op het terrein wordt gesloopt. Er wordt een dagbestedingsruimte op het terrein teruggebouwd. Per saldo zal het bebouwde oppervlak op het terrein in de nieuwe situatie ongeveer gelijk blijven.

De ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan, omdat het perceel nu nog een agrarische bestemming heeft. Dit ontwerpbestemmingsplan regelt de wijziging van de bestemming van het perceel naar de bestemming ‘maatschappelijk’. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan het maximaal te bebouwen oppervlak vastgelegd.

Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 85.

Middelburg, 7 september 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Naar boven