Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2011, 1560Overig

Wet geluidhinder Stadsdeel Zuid

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt, op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht, het voornemen bekend om hogere grenswaarden vast te stellen voor de geluidsbelasting op de gevels van panden. Het betreft panden, gelegen binnen het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt, waarbij een omzetting naar een geluidsgevoelige functie mogelijk wordt gemaakt.

In het ontwerpbesluit, en de bijbehorende onderbouwing, is aangegeven dat het dagelijks bestuur voornemens is hogere grenswaarden vast te stellen voor panden waar een geluidsgevoelige functie mogelijk wordt gemaakt. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt ter inzage gelegd.

Het ontwerpbesluit, en de bijbehorende stukken, ligt van 28 januari 2011 t/m 10 maart 2011 ter inzage bij onze informatiecentra op de stadsdeelkantoren President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien is de informatiebalie van ons kantoor aan de Burgerweeshuispad 301 op maandagavond tot 19.30 uur geopend en de informatiebalie van ons kantoor aan de President Kennedylaan 923 op woensdagavond tot 19.30 uur.

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan kan tevens bekeken worden via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl, onder ‘wonen en leefomgeving’, ’wonen’, ‘bestemmingsplannen’. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl.

Eenieder kan gedurende de termijn dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt een zienswijze indienen. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam, t.a.v. de deelraad. Voor uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Team Stedelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 020.

Amsterdam, 27 januari 2011

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid,

H.J.M. Wink,

stadsdeelsecretaris.

P.P.J. Slettenhaar,

voorzitter.