Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)Staatscourant 2011, 15592Overig

Terinzagelegging autorisatiebesluiten en tabelgegevens

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat de onderstaande autorisatiebesluiten op grond van artikel 91 en 99 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens ter inzage liggen.

Autorisatiebesluiten geven de bevoegdheid tot het systematisch verstrekken van gegevens uit een gemeentelijke basisadministratie aan een afnemer of bijzondere derde. Bij de besluiten behoren de tabelgegevens bedoeld in artikel 14 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

De autorisatiebesluiten voor de volgende afnemers en bijzondere derden treden op 1 oktober 2011 in werking:

 • Het Nederlands bureau brandweerexamens

 • De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het programma Regelhulp.

De autorisatiebesluiten voor de volgende afnemers en bijzondere derden worden op 1 oktober 2011 gewijzigd:

 • De bestuurscommissie van de GGD Regio Nijmegen van de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg Regio Nijmegen

 • Het algemeen bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe

 • Het dagelijks bestuur de GGD Zuid-Holland West

 • Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland

 • Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost

 • Het dagelijks bestuur van Hulpverleningsdienst Flevoland

 • Het dagelijks bestuur van Hulpverleningsdienst Fryslân

 • Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

 • Het dagelijks bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek

 • Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare gezondheidsdienst Groningen

 • Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant

 • Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

 • Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst IJsselland

 • Het dagelijks bestuur van Hulpverleningsdienst Kennemerland

 • Het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

 • Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland

 • Het dagelijks bestuur van de Regio Twente ten behoeve van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

 • Het algemeen bestuur van de Regio Rivierenland ten behoeve van de sector GGD Rivierenland

 • Het dagelijks bestuur van GGD Rotterdam-Rijnmond

 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht ten behoeve van de GGD Utrecht

 • De bestuurcommissie van Openbare Gezondheidszorg West Brabant ten behoeve van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West Brabant

 • Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

 • Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg

 • Het dagelijks bestuur van de regio Zuid-Holland Zuid ten behoeve van de sector GGD

 • Het dagelijks bestuur van de Hulpverlening Gelderland Midden

 • Het dagelijks bestuur van de regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, onderdeel GGD Hollands Midden, subregio Zuid-Holland Noord

 • Het dagelijks bestuur van de regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, onderdeel GGD Hollands Midden, subregio Midden-Holland

 • De Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen U.A.

 • De Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraar groep, Zorgverzekeraar U.A.

 • De Onderlinge Waarborgmaatschappij de Friesland Zorgverzekeraar U.A.

 • De Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar DSW U.A.

 • Het Groene Land PWZ Achmea Zorgverzekeringen N.V.

 • ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.

 • Eno Zorgverzekeraar N.V.

 • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.

 • VGZ Zorgverzekeraar N.V.

 • De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD

 • Het bestuur van de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders namens de in bijlage 1 genoemde gerechtsdeurwaarders

 • De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, namens de notarissen als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het notarisambt

 • De plaatsvervangend directeur van de Nederlandse Emissieautoriteit

 • De minister van Infrastructuur en Milieu ten behoeve van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

 • De minister van Infrastructuur en Milieu ten behoeve van de Inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

 • De minister van Buitenlandse Zaken ten behoeve van de Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid

 • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de Eigenwoningbijdrage

 • De algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.