Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2011, 1539Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

Overige aankondigingen

Grensoverschrijdende fusie

Ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, vestiging Gooi-, Eem- en Flevoland, en ten kantore van het Handelsregister voor Engeland en Wales, zijn ter inzage gelegd de stukken als bedoeld in artikel 2:314 lid 1 Burgerlijk Wetboek inzake de voorgenomen fusie tussen:

Sony Software B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Sumatralaan 45 de Matrix, 1217 GP Hilversum, Nederland en ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 34091000, als verkrijgende vennootschap en CPC Entertainment Limited, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder het recht van Engeland en Wales, kantoorhoudende te 100 New Bridge Street, Londen, EC4V 6JA, Engeland en ingeschreven in het Handelsregister voor Engeland en Wales onder nummer 2811158, als verdwijnende vennootschap. De hiervoor bedoelde stukken alsmede de stukken bedoeld in artikel 2:314 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn tevens neergelegd ten kantore van de hiervoor genoemde vennootschappen. De stukken liggen ter inzage tot het tijdstip van fusie en ten kantore van Sony Software B.V. tot zes maanden nadien. Voornoemde vennootschappen hebben geen minderheidsaandeelhouders. De rechten van schuldeisers van voornoemde vennootschappen kunnen worden uitgeoefend met inachtneming van Bepaling 11 van de regels van het Verenigd Koninkrijk, respectievelijk artikel 2:316 Nederlands Burgerlijk Wetboek. Inlichtingen betreffende de hiervoor genoemde rechten zullen op verzoek kosteloos op de hierboven genoemde adressen kunnen worden verkregen.