Wijziging van het Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water

15 augustus 2011

IENM/BSK-2011/110696

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn 2009/90/EG van de Commissie van de Europese Unie van 31 juli 2009 tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand krachtens Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad, en artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009;

Besluit:

ARTIKEL I

Het besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 april 2010, nr. BJZ2010006069, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, tot vaststelling van het monitoringsprogramma, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

  • a. ‘Draaiboek monitoring grondwater, Voor de kaderrichtlijn Water’ van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, versie 1.3, van 17 februari 2010, als luidend na de wijziging die is vastgesteld door het Directeuren Wateroverleg (DWO) op 1 juli 2011;

2. Onderdeel f komt te luiden:

  • f. ‘Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen’ als vastgesteld door het Directeuren Wateroverleg (DWO) op 10 februari 2011;

B

Na artikel 3 wordt een artikel toegevoegd, luidende.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma.

TOELICHTING

Op grond van artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (hierna: Bkmw 2009) stellen de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een monitoringsprogramma vast teneinde een samenhangend totaalbeeld van de toestand van de waterlichamen in Nederland te verkrijgen.

Aan deze verplichting is uitvoering gegeven met het besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 april 2010, nr. BJZ2010006069, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, tot vaststelling van het monitoringsprogramma, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Volgens het onderhavige besluit krijgt dat besluit de volgende citeertitel: Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water.

In artikel 1 van het Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water worden de documenten opgesomd die samen het monitoringsprogramma vormen.

Het onderhavige besluit behelst een wijziging van het Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water. Twee van de documenten waarnaar wordt verwezen, zijn inmiddels aangepast, zodat de verwijzing naar die documenten moet worden geactualiseerd. De aanpassingen hebben plaatsgevonden ter implementatie van Richtlijn 2009/90/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand krachtens Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (hierna: Richtlijn 2009/90/EEG). Richtlijn 2009/90/EEG geeft ‘technische specificaties en de gestandaardiseerde methoden voor analyse en monitoring van de watertoestand’.

Volgens artikel 2 van het Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water moet een bijstelling van het monitoringsprogramma worden bekendgemaakt op de volgende website: www.kaderrichtlijnwater.nl. Op deze website zijn dus ook de nieuwe documenten te vinden, die als gevolg van het onderhavige besluit deel zijn gaan uitmaken van het monitoringsprogramma.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma.

Naar boven