Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2011, 15057Vergunningen

Bekendmaking aanvraag ontwerp-omgevingsvergunning Citadellaan-Willem van Nassaulaan

Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch maken bekend dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt over een aanvraag om omgevingsvergunning voor:

  • het bouwen van 74 woningen van de Citadellaan en de Willem van Nassaulaan in ’s-Hertogenbosch (art. 2.1, lid 1, onder a, Wabo);

  • het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan De Muntel-De Vliert (art. 2.1, lid 1, onder c, Wabo);

  • het slopen van een bouwwerk in beschermd stadsgezicht, in casu het bestaande woningbouwcomplex aan de Citadellaan en de Willem van Nassaulaan (art. 2.1, lid 1, onder h, Wabo);

  • het vellen of doen vellen van vier bomen in de achtertuinen van het bestaande woningbouwcomplex (art. 2.2, lid 1, onder g, Wabo);

  • het maken van een uitweg aan de Willem Mariastraat (artikel 2.2, lid 1, onder e, Wabo).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder toepassing van artikel 2,12, lid 1, a, onder 3, Wabo, gelet op de bij dit besluit behorende en hiervan onderdeel uitmakende ruimtelijke onderbouwing ‘Citadellaan-Willem van Nassaulaan’ en de verbeelding met nummer NL.IMRO.0796.002129-1301, af te wijken van bestemmingsplan De Muntel-De Vliert en een omgevingsvergunning te verlenen voor bovengenoemde activiteiten.

Ter inzage

Met ingang van 22 augustus 2011 liggen de aanvraag om omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit, de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen ter inzage op het Stadskantoor. U kunt de stukken ook via onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl (onder Bouwen en Wonen / Ruimtelijke plannen / Bestemmingsplannen) en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Beschikt u niet over internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk (Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch) of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Als u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u een afspraak maken met de onderstaande medewerker van de afdeling Bouwen. Het bouwplan is geregistreerd onder nummer WB00000587.

Let op

Op grond van artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet wordt vermeld dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet op het besluit van toepassing is.

Algemene informatie

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 51 55

E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

’s-Hertogenbosch, 21 augustus 2011