Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2011, 14781Vergunningen

Kennisgeving beschikking. Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maken, gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Algemene wet bestuursrecht (Awb), Waterwet en de Wet Milieubeheer, bekend dat zij de volgende vergunningen hebben verleend aan Biegelaar B.V. gevestigd te Nijverheidsweg 15 te Maarssen:

  • Omgevingsvergunning voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 onder e, artikel 2.6 Wabo (revisievergunning) op het adres Nijverheidsweg 15, 3606 AH te Maarssen;

  • Watervergunning voor het lozen van afvalwater vanuit het adres Nijverheidsweg 15, 3606 AH te Maarssen, op het Amsterdam-Rijnkanaal en het onttrekken van oppervlaktewater aan het Amsterdam-Rijnkanaal en het lozen van Koelwater op het Amsterdam-Rijnkanaal.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA te Utrecht. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten:

  • de dagtekening;

  • uw volledige naam- en adresgegevens;

  • uw handtekening;

  • een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en

  • de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.