Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2011, 1399Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Wijziging Achterbroek 9–11’ ter inzage

In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 28 lid 1 sub d een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een deel van het perceel Achterbroek 9–11 te Berkenwoude. Door deze wijzigingsbevoegd kunnen burgemeester en wethouders, onder voorwaarden, het bestemmingsplan voor het aangegeven perceel wijzigen ten behoeve van de bouw van drie woningen.

Aan de gestelde voorwaarden is, na het slopen van de bedrijfsbebouwing, voldaan. Het college is daarom van plan gebruik te maken van deze wijzigingsbevoegdheid.

Het ontwerp van het wijzigingsplan ligt vanaf 25 januari en met 9 maart 2011 ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Het ontwerp is ook digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Bergambacht www.bergambacht.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u daarvoor een afspraak maken met mevrouw M.A. Bruinen van de afdeling ROB te bereiken op telefoonnummer 0182 356512 (maandag t/m donderdag).

Bergambacht, 20 januari 2011

Burgemeester en wethouders van Bergambacht.