Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2011, 1396Ruimtelijke plannen

Ontwerp projectbesluit ‘Ingse Hof, 2e fase’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken op grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 27 januari 2011 het ontwerp projectbesluit ‘Ingse Hof, 2e fase’ gedurende 6 weken (dus tot en met 9 maart 2011) ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Het plan betreft de bouw van 20 appartementen en een multifunctionele ruimte en de aanleg van 29 parkeerplaatsen. Het plan vervangt een eerder plan voor deze locatie waarvoor op 28 november 2006 met toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 1 WRO een bouwvergunning is verleend.

Het projectbesluit is nodig omdat ook het nieuwe plan niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Naast het ontwerpprojectbesluit liggen de ruimtelijke onderbouwing en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken ter inzage alsmede de ontwerpbouwvergunning met de bijbehorende stukken.

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u daarvoor een afspraak maken met mevrouw M.A. Bruinen van de afdeling ROB te bereiken op telefoonnummer 0182 356512 (maandag t/m donderdag).

Bergambacht, 25 januari 2011

Burgemeester en wethouders van Bergambacht.