Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2011, 13898Vergunningen

Het realiseren van een fietsenstalling met beheerdersfunctie

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht

Toepassing artikel 2.12, lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Bij het college is een aanvraag voor een omgevingsvergunning met de activiteiten Bouwen en strijdig gebruik voor gronden en/of bouwwerken met ruimtelijke ordening ingediend voor het realiseren van een fietsenkelder met beheerdersfunctie (veranderen van de parkeergarage) op het adres Wolvenhoek 12 in 's-Hertogenbosch. Kadastraal bekend gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie G, nr. 7181.

Het bouwplan is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Stadskern’, waarmede het plan in strijd is maar stedenbouwkundig acceptabel wordt geacht.

Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan.

Voordat het college hierover besluit, ligt de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing, bijbehorende bescheiden en het ontwerpbesluit met ingang van maandag 1 augustus gedurende zes weken voor iedereen ter inzage.

Deze stukken zijn in te zien op http://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/bouwen-en-wonen/publicaties-omgevingsvergunning.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen vergunning te verlenen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Desgewenst is ook het mogelijk in plaats daarvan mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Voor het maken van een afspraak daartoe kunt u contact opnemen met J. Verhagen, tel. (073) 615 50 58 (vanaf 22 augustus 2011) en met N. Wijtvliet, tel. (073) 615 93 98. Het bouwplan is geregistreerd onder nummer WB00001449

Algemene informatie

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 51 55

E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

’s-Hertogenbosch, 29 juli 2011