Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2011, 13814Ontheffingen

Ontheffing voor het doden en verjagen van holenduiven

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het volgende besluit genomen wat betreft een aanvraag om ontheffing op voorhand ingevolge artikel 68 van de Flora- en faunawet:

Op 14 juli 2011 is ontheffing op voorhand verleend voor het doden en verjagen van holenduiven aan de FBE te ’s-Hertogenbosch (kenmerk: C2031138/2774722) t.b.v. de wildbeheereenheden: Steenbergen e.o.; De Haagse Beemden; Taxandria; Hilvarenbeek; Diessen; Maaskant; ’t Elsbosch; Groot Ravenstein; Heesch; Oploo-Wanroij en Boxmeer. De ontheffing is geldig vanaf datum verzending voor de periodes 1 april tot en met 31 oktober voor de gehele looptijd van het Faunabeheerplan 2011–2016. Voor koolzaad is de ontheffing in de maand januari geldig. De ontheffing eindigt op 23 mei 2016.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken (na datum verzending) bezwaar maken bij ons college. Tevens bestaat op grond van artikel 8:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift om een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het postadres van de rechtbank is Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het besluit ligt gedurende zes weken (na verzending) ter inzage in het Provinciehuis bij de Directie Ecologie, bureau Natuurverkenningen, contactpersoon mw. E. Deckers, ((073) 681 21 38).

Het besluit is digitaal op te vragen bij Groenewetten@brabant.nl of zie www.brabant.nl/floraenfauna (onder documenten).

’s-Hertogenbosch, juli 2011