Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Schouwen-DuivelandStaatscourant 2011, 13672Vergunningen

Kennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning Duinwegje 32 te Burgh-Haamstede

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een zwembad en paviljoen en het uitbreiden van de tuin op grond van artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo.

Het bouwen van een zwembad en paviljoen en het uitbreiden van de tuin zal plaatsvinden op het adres Duinwegje 32 te Burgh-Haamstede, kadastraal bekend als gemeente Westerschouwen, sectie E, nummer 861. Het plan is in strijd met de regels van het geldende bestemmingsplan.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 augustus 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zierikzee. Tijdens de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA, Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252.

Zierikzee, 29 juli 2011

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.