Bestemmingsplan Bosrand vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage

Het college van de gemeente Oisterwijk maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 26 mei 2011 het bestemmingsplan Bosrand en de beeldkwaliteitplannen Wonen en Landschap in gewijzigde vorm heeft vastgesteld. Vanaf vrijdag 15 juli 2011 liggen de stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. De plannen en het besluit kunnen gedurende deze termijn op maandag, dinsdag en vrijdag van 08.30 uur tot 13.00 uur, op woensdag tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur worden ingezien op het gemeentekantoor van Oisterwijk en buiten deze tijden na telefonische afspraak. Daarnaast kan het vastgestelde bestemmingsplan digitaal worden geraadpleegd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omschrijving bestemmingsplan

In het bestemmingsplan Bosrand wordt de duurzame herontwikkeling van de locatie hotel Bosrand Gemullenhoekeweg 60 als woongebied mogelijk gemaakt.

Beschikking hogere grenswaarde

In het plan is de bouw van nieuwe woningen mogelijk waarbij de geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder zal uitkomen. Daarom heeft het college een hogere grenswaarde vastgesteld vanwege de geluidhinder op bedoelde woningen. Ingevolge artikel 110c Wet geluidhinder ligt de beschikking hogere grenswaarde met het akoestisch onderzoek tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage.

Beroep

Als belanghebbende kunt u gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Het beroepschrift stuurt u naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Een ingediend beroepschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daarvoor moet u namelijk ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deze publicatie is ook digitaal raadpleegbaar op onze gemeentelijke website www.oisterwijk.nl.

Oisterwijk, 14 juli 2011

Het college van Oisterwijk.

Naar boven