Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasStaatscourant 2011, 12579Vergunningen

Ontwerpprojectbesluiten Nieuw Gemengd Bedrijf in het LOG Witveldweg Grubbenvorst

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend voornemens te zijn om projectbesluiten ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening te nemen en reguliere bouwvergunningen fase 1 te verlenen voor:

  • Het oprichten van een bio-energiecentrale, op het perceel kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie L, nummer 361, gelegen aan de Witveldweg in Grubbenvorst in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.

  • Het oprichten van een korte keten vleeskuikenhouderij, op het perceel kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie L, nummer 361, gelegen aan de Witveldweg in Grubbenvorst in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.

  • Het oprichten van een fokvarkensstal, een vleesvarkensstal, drie mestsilo’s, een spuiwatersilo en een voerlokaal en het uitbreiden van de bestaande biggenstallen op de percelen kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie K, nummers 103 en 560, behorende bij de Laagheide 9 in Grubbenvorst in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg.

Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht liggen de drie ontwerpprojectbesluiten en de drie ontwerpbouwvergunningen fase 1 met de bijbehorende stukken met ingang van 15 juli 2011, tijdens de kantooruren, gedurende een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst.

De openingstijden van de informatiehoek zijn van maandag 08.00–12.00 uur en van 14.00–20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 08.00–12.00 uur.

De drie ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 15 juli 2011 te raadplegen op onze website (www.horstaandemaas.nl) en op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1507.PBGRWITVELDBEC-ON01, NL.IMRO.1507.PBGRWITVELDKIP-ON01, NL.IMRO.1507.PBGRLAAGHEIDE9-ON01).

Gedurende de periode van zes weken kunnen met betrekking tot de drie ontwerpbesluiten tot het buiten toepassing verklaren van het bestemmingsplan middels het nemen van een projectbesluit en tegen de drie ontwerpbesluiten tot verlening van reguliere bouwvergunning fase 1, mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.

Deze bekendmaking van de ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbouwvergunningen vindt, behalve in het huis-aan-huis blad en op de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl), ook plaats in de Staatscourant.

Horst, 14 juli 2011