Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2011, 12162Vergunningen

Windluifel bij nieuwbouw Jheronimustoren (Hofvijver Paleiskwartier)

Kennisgeving toepassing artikel 2.12 lid 1a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een windluifel. Het betreft een windluifel bij de nieuwbouw van de Jheronimustoren aan het adres Hofvijver 1 t/m 187 (oneven) in ’s-Hertogenbosch. Kadastraal bekend gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie F, nr. 2901.

In samenhang met de luifel wordt de nieuwbouw van de Jheronimustoren gerealiseerd en worden de aanliggende gronden heringericht ten behoeve van verkeers- en verblijfsvoorzieningen met water en groen.

Het bouwplan is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Partiële Herziening Plan in Onderdelen West’, waarmee het plan in strijd is maar stedenbouwkundig acceptabel wordt geacht.

Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kunnen burgemeester en wethouders gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning ligt met de ruimtelijke onderbouwing, de bijbehorende stukken en het bouwplan met ingang van maandag 11 juli 2011 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie. Ook zijn deze stukken in te zien op www.s-hertogenbosch.nl, zie <Bouwen en Wonen> en <Definitieve beschikking Omgevingsvergunning>. Beschikt u niet over internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet.

Binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking beroep worden ingesteld (of door een belanghebbende die kan aantonen dat hij/zij daartoe niet in staat is geweest).

Dit geldt ook als een belanghebbende het niet eens is met eventuele wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van het ontwerp.

Een beroepschrift tegen een op grond van deze wet genomen besluit moet worden ingediend bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Een beroep schort de werking van het besluit niet op. De beroepstermijn bedraagt zes weken.

Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien er geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking in werking na zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het bouwplan is geregistreerd onder nummer WB00001342.

Algemene informatie

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 51 55

E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

’s-Hertogenbosch, 8 juli 2011