Instelling bijzonder luchtverkeersgebied IJmuiden (Raven)

27 juni 2011

Nr. MLA/146/2011

Bestuursstaf Militaire Luchtvaart Autoriteit

De Minister van Defensie,

Gelezen het verzoek van het Operationeel Ondersteunings Commando Land/103 Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance bataljon/101 Remotely Piloted Vehicle batterij van 14 april 2011;

Gelet op artikel 8 van het Luchtverkeersreglement;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Ten behoeve van een ICMS-oefening waarbij het Raven UAV-systeem wordt ingezet, wordt als oefengebied het volgende bijzondere luchtverkeersgebied (BVG) aangewezen, te noemen BVG IJmuiden, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

  van 52°24'43.00"N 004°32'37.00"E in een rechte lijn naar 52°24'07.00"N 004°36'09.00"E, in een rechte lijn naar 52°27'57.00"N 004°38'04.00"E, in een rechte lijn naar 52°28'31.00"N 004°31'52.00"E en in een rechte lijn terug naar 52°24'43.00"N 004°32'37.00"E, van grondniveau tot 600 voet AMSL (zie figuur 1).

 • 2. Het BVG IJmuiden, genoemd in het eerste lid, wordt ingesteld op de volgende data en tijdstippen:

  dinsdag 5 juli 2011 van 8:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd;

  donderdag 7 juli 2011 van 8:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd.

  Figuur 1: BVG IJmuiden

  Figuur 1: BVG IJmuiden

Artikel 2

Voor het gebruik van het BVG IJmuiden gelden de volgende regels:

 • a. het uitvoeren van andere dan bij de oefening betrokken vluchten in het BVG IJmuiden is niet toegestaan, met uitzondering van gecoördineerde vluchten door luchtvaartuigen die vooraf toestemming hebben verkregen van de luchtverkeersleiding Schiphol;

 • b. gedurende de uitvoering van de vluchten met het Raven UAV-systeem dient te allen tijde contact mogelijk te zijn tussen de uitvoerende eenheid en de luchtverkeersleiding Schiphol;

 • c. aanvang en beëindiging van de vluchten worden gecoördineerd met de luchtverkeersleiding Schiphol;

 • d. de vluchten met het Raven UAV-systeem blijven binnen de grenzen van het bijzondere luchtverkeersgebied, waarbij een maximale hoogte wordt aangehouden van 500 voet AMSL.

Artikel 3

Handelen in strijd met artikel 2, onderdeel a, van deze beschikking is een strafbaar feit.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 5 juli 2011 en vervalt op 8 juli 2011.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en zal tevens bekend worden gemaakt door middel van een NOTAM.

De Minister van Defensie,

voor deze:

De directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit,

C.J. Lorraine,

Commodore.

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Directie Juridische Zaken, Postbus 20701, 2500 ES ‘s-Gravenhage. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

TOELICHTING

Op dinsdag 5 juli 2011 en donderdag 7 juli 2011 vindt in samenwerking met de regiopolitie Kennemerland een oefening plaats in het kader van de Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS). Een onderdeel van de oefening vormt de inzet van een UAV van het type Raven RQ 11B boven woongebieden, havengebieden en duingebieden.

Activiteiten waarbij UAV’s van het type Raven RQ 11B worden ingezet, zijn gebonden aan stringente regelgeving, verwoord in de Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen. Een onbemand luchtvaartuig kan conform die regeling worden gebruikt in militaire plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, restricted areas en bijzondere luchtverkeersgebieden (BVG’s). In deze beschikking is op grond van artikel 8 van het Luchtverkeersreglement een bijzonder luchtverkeersgebied als oefengebied aangewezen.

De maximale vlieghoogte van de Raven RQ 11B in het oefengebied is 150 meter (500 voet) boven gemiddeld zeeniveau (AMSL), terwijl het BVG een hoogte heeft van 600 voet. Op die manier is een voldoende grote veiligheidsbuffer ten opzichte van overig niet-deelnemend verkeer zeker gesteld.

Luchtvaartuigen in gebruik bij de Dienst Luchtvaartpolitie en luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten mogen het BVG IJmuiden binnenvliegen na toestemming van de luchtverkeersleiding Schiphol.

Naar boven