Wijziging van Vrijstellingsregeling Wft in verband met aanpassing van de vrijstellingsbepalingen betreffende beleggingsobjecten en rechten van deelneming in de Wet op het financieel toezicht

27 juni 2011

Nr. FM/2011/9147 M

Directie Financiële Markten

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 2:59, eerste lid, en 2:74, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht;

Besluit:

ARTIKEL I

De Vrijstellingsregeling Wft wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan subonderdeel 2 wordt na ‘omvat;’ toegevoegd: of.

2. In subonderdeel 3 wordt ‘of’ vervangen door: en.

3. Subonderdeel 4 vervalt.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de onderdelen a en b, onder verlettering van de onderdelen c tot en met f tot a tot en met d.

2. In het vierde lid wordt ‘eerste lid, onderdeel e’ vervangen door: eerste lid, onderdeel c.

C

In de artikelen 5, eerste lid, onderdeel a, 6, eerste lid, onderdeel a, 43, eerste lid, 45, eerste lid, onderdeel a, en 47, eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede ‘als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a’ telkens vervangen door: als bedoeld in artikel 2:59, eerste lid, van de wet of artikel 2, eerste lid, onderdeel a.

D

In de artikelen 15, eerste lid, en 57 wordt de zinsnede ‘als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen a tot en met e’ telkens vervangen door: als bedoeld in artikel 2:74, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet of artikel 4, eerste lid, onderdelen a, b, en c.

E

In artikel 56, eerste lid, wordt ‘onderdelen d, e, en f’ vervangen door: onderdelen b, c, en d.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.

TOELICHTING

Op 27 mei 2011 is de Wijzigingswet financiële markten 2010 in het Staatsblad gepubliceerd.1 De wijzigingen van artikelen 2:59, eerste lid, en 2:74, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) vormen de aanleiding voor deze wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft. In deze artikelen worden vanaf 1 januari 2012 een aantal vrijstellingen opgenomen die momenteel te vinden zijn in de Vrijstellingsregeling Wft. Het gaat hierbij concreet om vrijstellingen voor beleggingsobjecten en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

In Artikel I, onderdelen A en B, van deze regeling, vervallen de vrijstellingsgrenzen uit de Vrijstellingsregeling Wft die vanaf 1 januari 2012 in de Wft zullen zijn opgenomen. Hiernaast wordt in artikel I, onderdelen C, D en E, van deze regeling de verwijzingen naar de door genoemde onderdelen A en B gewijzigde vrijstellingen aangepast.

De onderhavige regeling treedt op 1 januari 2012 in werking, gelijktijdig met de in de wet opgenomen vrijstellingsgrenzen.

De Minister van Financiën,

J.C. de Jager.


X Noot
1

Stb. 2011, 248.

Naar boven