Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2011, 11671Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 en Regeling tachograafkaarten in verband met de tarieven van Kiwa N.V.

24 juni 2011

Nr. IENM/BSK-2011/73418

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 12, tweede lid, 17, tweede lid, 28, vierde lid, 29, tweede lid, 76, derde lid, en 87, eerste lid, van het Besluit personenvervoer 2000 en artikel 2.4:12, aanhef en onderdeel d, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

De in artikel 1 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Vergunning

 

Communautaire vergunning

€ 1.207,–

Taxivervoer

€ 1.102,–

B

De in artikel 2 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Wijzigen vergunning

 

Communautaire vergunning

€ 401,–

Taxivervoer

€ 701,–

Taxivervoer en communautaire vergunning, beperkt tot de gegevens als bedoeld in artikel 14, eerste of tweede lid, of artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000

€ 101,–

C

De in artikel 3 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Document

 

erkenning van EG-beroepskwalificaties taxivervoer

€ 301,–

Ontheffing vakbekwaamheid

€ 301,–

D

De in artikel 4 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Document

 

Verlening van een communautaire vergunning

€ 1.207,–

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 76,–

Verlening van een vergunning geregeld vervoer

€ 1.602,–

Wijziging van een vergunning geregeld vervoer

€ 801,–

Wijziging van de naam van de onderaannemer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van verordening (EEG) nr. 684/92, of van de gegevens, bedoeld in artikel 8, derde lid, van verordening (EEG) nr. 684/92 of in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Besluit personenvervoer 2000 in de vergunning geregeld vervoer

€ 200,–

Vergunningbewijs geregeld vervoer

€ 60,–

Vergunning pendelvervoer

€ 801,–

Reisbladen

€ 50,–

Transitovergunning

€ 1.001,–

Attest eigen vervoer binnen de EU

€ 101,–

Vergunning ongeregeld vervoer met bussen

€ 101,–

E

De in artikel 5 opgenomen tabel wordt vervangen door:

Vergunningbewijs

 

Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning

€ 76,–

Taxivervoer

€ 42,–

F

In artikel 7 wordt ‘€ 47,–’ vervangen door: ‘€ 56,–’.

ARTIKEL II

In de Regeling tachograafkaarten wordt in artikel 4, tweede lid, ‘€ 80,–’ vervangen door: ‘€ 93,–’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Hagen-Maas Geesteranus.

TOELICHTING

Algemeen

Voor werkzaamheden in het kader van de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000  en de Regeling tachograafkaarten worden tarieven in rekening gebracht. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is dat de overheid, voor het verlenen van diensten aan derden, zoveel als mogelijk kostendekkende tarieven in rekening brengt.

Op 1 juni 2010 is de afgifte van een aantal vergunningen door de Minister van Infrastructuur en Milieu in mandaat overgedragen aan Kiwa N.V. De onderhavige wijzigingsregeling heeft betrekking op de hiermee verband houdende werkzaamheden.

Contractueel is bepaald dat gedurende de eerste drie jaren na overdracht, op voorstel van Kiwa N.V., de tarieven mogen stijgen waar dit nodig is om tot een kostendekkend tarief te komen. De maximale stijging die met de onderhavige wijziging wordt toegepast bedraagt 15% ten opzichte van het tariefniveau van 2008 voor wat betreft taxi-, bus- en goederenvervoer.

Bovendien worden de tarieven nog aangepast met de loon- en prijsbijstelling voor 2008 en 2010.

Het aan de onderhavige wijzigingsregeling ten grondslag liggende tariefvoorstel van Kiwa N.V. voldoet aan gemaakte afspraken, en eveneens aan de overige tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Kiwa N.V. overeengekomen procedurele afspraken, waaronder verplichte consultatie bij de brancheorganisaties.

De tarieven in de onderhavige wijzigingsregeling zijn alle exclusief BTW. Voor de betrokken werkzaamheden door Kiwa N.V. wordt echter ook BTW berekend.

Administratieve lasten

De onderhavige wijzigingsregeling bevat enkel wijzigingen ten aanzien van de tarieven die door Kiwa in rekening worden gebracht voor het verlenen van diensten. Aan deze wijzigingsregeling zijn daarom geen administratieve lasten verbonden voor de burger of het bedrijfsleven. Een concept van deze regeling is daarom niet aan het adviescollege toetsing Administratieve lasten (Actal) voorgelegd.

Inspraak

Deze wijzigingsregeling is voorgelegd aan de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat. Daarbij hebben zowel Connexxion als het Koninklijk Nederlands Vervoer negatief op de tariefwijzigingen gereageerd. Zoals hierboven al is toegelicht is de tariefwijziging echter overeenkomstig het met Kiwa N.V. gesloten contract en is deze overeenkomstig het kabinetsbeleid om zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening te brengen voor het verlenen van diensten aan derden.

Vaste Verandermomenten

In deze regeling wordt afgeweken van de minimale invoeringstermijn uit de Vaste Verandermomenten. De reden is dat het doorschuiven van de inwerkingtreding naar het volgende vaste verandermoment (1 oktober 2011) zal leiden tot grote financiële gevolgen voor Kiwa N.V. aangezien Kiwa N.V. in beginsel geen compensatie ontvang voor werkzaamheden waarvoor nog geen kostendekkend tarief is vastgesteld.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Hagen-Maas Geesteranus.