Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DinkellandStaatscourant 2011, 11618Vergunningen

Ontwerpbesluiten Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bouwen kapel Oldenzaalsestraat, Ootmarsum

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat met ingang van 1 juli 2011 zes weken de volgende ontwerpbesluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ter inzage liggen:

Locatie: Oldenzaalsestraat, Ootmarsum

Voor: het bouwen van een kapel

Ter inzage en zienswijzen

De papieren exemplaren van de ontwerpbesluiten liggen voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis in Denekamp.

U kunt het ontwerp van een omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan maar waarbij sprake is van een goede ruimtelijke ordening en onderbouwing tevens digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.Dinkelland.nl onder ‘bestuur en organisatie/beleidsnota’s/ter inzage’.

Tijdens de bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college, Postbus 11, 7590 AA te DENEKAMP en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend, dan wel ter post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen de genoemde periode indienen, nadat daarvoor een afspraak is gemaakt met één van de medewerkers via het algemene telefoonnummer 0541-854100.