Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DinkellandStaatscourant 2011, 11617Vergunningen

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen uitgebreide procedure Poolboer 16, Ootmarsum

Burgemeester en wethouders van gemeente Dinkelland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor: het bouwen van een woning

Locatie: Poolboer 16, Ootmarsum

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 juli 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Denekamp. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 8:30 uur tot 12:30 uur. Eveneens kunnen de stukken worden ingezien op onze website:

http://www.dinkelland.nl/bestuur/beleidsnotas/ter_inzage/

Het ruimtelijke onderbouwing is te raadplegen op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1774.OOTPBKAVELE12-0301

De bronbestanden zijn te vinden op:

http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/dinkelland/RO_Online/manifest.xml

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met mevr. H. Rietveld-Abbink, telefoonnummer: 0541-854100.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.