Ontwerpbestemmingsplan ‘Hotel Oranjeplaat’

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Hotel Oranjeplaat vanaf vrijdag 1 juli 2011 gedurende zes weken (tot en met 12 augustus 2011) voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het stadskantoor bij de vakbalie Ruimte, Kanaalweg 3. Het bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op onze website www.middelburg.nl onder wonen en leven/bestemmingsplannen/plannen in procedure. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het plan op verschillende manieren kunt oproepen. U kunt het plan direct inzien door in het venster ‘ID’ in te vullen de plancode NL.IMRO.0687.BPORPHOT-ON99.

Het plangebied van dit bestemmingsplan bevindt zich oostelijk van Arnemuiden direct aan het Veerse Meer. Dit plan wordt globaal begrensd door de Oranjeplaatweg aan de zuidzijde en het Veerse Meer aan de noordzijde en maakt deel uit van het dagrecreatieve gebied in het noordoostelijke deel van het recreatiegebied Oranjeplaat. Het ontwerpplan vervangt het voor betreffende gronden geldende bestemmingsplan en voorziet in een juridisch planologische regeling voor het realiseren van een nieuw hotel, recreatieappartementen en recreatiewoningen met bijbehorende ligplaatsen voor boten. Om dit project mogelijk te maken zal het bestaande Surfhotel te zijner tijd worden gesloopt en wordt er een jachthaven gegraven. De belangrijkste functies binnen het plangebied zijn dagrecreatie en verblijfsrecreatie.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 36.

Middelburg, 29 juni 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd.

Naar boven