Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatscourant 2011, 11344Besluiten van algemene strekking

Besluit houdende wijziging van de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995

22 juni 2011

Nr. IENM/BSK-2011/91405

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.06, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, aanhef, onderdeel ak, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 4 komt te luiden: van km 111,000 tot km 112, 600;

2. Onderdeel 14 komt te luiden: van km 216, 300 tot km 219,800;

B

Artikel 2, aanhef, onderdeel x, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 4 komt te luiden: van km 111,000 tot km 112, 600;

2. Onderdeel 13 komt te luiden: van km 216, 300 tot km 219,800;

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken i.o., sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum, nummer of kenmerk);

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

TOELICHTING

Met dit besluit tot wijziging van de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 worden vanuit veiligheidsoverwegingen twee snelvaar- en waterskigebieden op de Maas en Bergsche Maas aangepast.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen.