Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2011, 10531Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

Overige aankondigingen

Vereffenaar nalatenschap

Bij beschikking van de Rechtbank Amsterdam van 26 mei 2011, zaaknummer / rekestnummer: 481503 / HA RK 11-32, is in de nalatenschap van mevrouw Cornelia Maria Paulina van der Veer, weduwe van de heer Hendrik Kortland, geboren te Rotterdam op 12 mei 1922, overleden te Bussum op 24 september 2010, laatst wonende in verzorgingshuis De Antonius Hof te 1403 NL Bussum, Lange Heul 32, tot vereffenaar benoemd: de heer mr. A.C. Steendijk, notaris gevestigd te Hilversum (Van Hengstum & Stolp Netwerk Notarissen), kantoorhoudende te Melkpad 28, 1217 KD Hilversum, postadres: Postbus 2499, 1200 CL Hilversum. Een ieder die iets van de overledene te vorderen heeft, wordt opgeroepen die vordering onder overlegging van bewijsstukken binnen vier weken na vandaag in te dienen ten kantore van de vereffenaar.

Bij beschikking van 16 februari 2011 van de rechtbank Almelo werd notaris mr J.G.A. Kuhlmann, kantoorhoudende Bekenhorst 15 te Borne, postadres: postbus 77, 7620 AB Borne, tot vereffenaar benoemd van de nalatenschap van Reijer Dirk van 't Slot, laatst wonende te Enschede, overleden aldaar op 21 december 2009. Iedereen die iets van de overledene te vorderen heeft wordt opgeroepen zijn vordering vóór 25 juli 2011 in te dienen bij de vereffenaar.

Uit de beschikking van de Rechtbank Leeuwarden d.d. 9 februari 2005 (nr. 56/2005) blijkt dat de erfgenamen van de heer Johannes de Jong, geboren te Leeuwarden op 13 februari 1950, overleden te Leeuwarden op 18 januari 2005, zijn nalatenschap beneficiair hebben aanvaard. Schuldeisers van wijlen de heer J. de Jong, waarvan de vordering nog niet is verjaard, worden hierbij opgeroepen uiterlijk 31 juli 2011 hun vorderingen schriftelijk in te dienen bij Mr. Tj.J. Koelmans, Postbus 11, 9040 AA Berltsum.