Ontwerpbestemmingsplan ‘Hart van Soerendonk’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening, gedurende een termijn van 6 weken ingaande op 1 juli 2010 het ontwerpbestemmingsplan ‘Hart van Soerendonk’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens ligt het plan ter visie in Den Donck te Soerendonk en is het plan te raadplegen via de gemeentelijke website: www.cranendonck.nl.

Het bestemmingsplan maakt een project mogelijk dat wordt gerealiseerd op het terrein van de basisschool St. Joan en gemeenschapshuis Den Donck en zal bestaan uit:

  • 1. het verplaatsen van een peuterspeelzaal naar basisschool St. Joan

  • 2. het realiseren van een medisch cluster, bestaande uit een huisartsen-, een fysiotherapie- en een logopediepraktijk

  • 3. het bouwen van 13 zorgwoningen

  • 4. het nieuw bouwen van een gymnastiekzaal

  • 5. het aanpassen en gedeeltelijk uitbreiden van een gemeenschapshuis.

Dit project wordt in nauwe samenwerking met woCom en de Provincie Noord-Brabant gerealiseerd.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Op 7 juli 2010 tussen 17:30 en 20:30 uur zal er een informatieavond worden georganiseerd. Gedurende deze tijd is het mogelijk binnen te lopen in gemeenschapshuis Den Donck aan de Van Schaiklaan 1 te Soerendonk om vragen te stellen ten aanzien van het bestemmingsplan. Tijdens deze avond zijn de verantwoordelijk wethouder P. Beerten, de behandelend ambtenaren, woCom en het stedenbouwkundig bureau aanwezig. De avond kent geen programma en zal het karakter hebben van een inloop.

Tijdens deze avond zullen geen bouwplannen gepresenteerd worden, omdat deze nog niet gereed zijn, maar zal sec het bestemmingsplan kunnen worden ingezien. Voor de presentatie van de bouwplannen zal op een later moment een nieuwe avond worden georganiseerd.

Naar boven