Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalburgStaatscourant 2010, 99Overig

stcrt-2010-99-001.png Vestiging Voorkeursrecht op grond van Wvg in de gemeente Aalburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg maken, op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Aalburg op 22 december 2009 op grond van het bepaalde in de artikelen 2 en 5 van de Wvg heeft besloten om voor de duur van drie jaren de percelen, kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie E, nrs. 1362, 2684, 2725 (gedeeltelijk), 2986 (gedeeltelijk), 3441 en 3442, aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn. De aangewezen percelen en perceelsgedeelten zijn gelegen aan weerszijden van de Groeneweg te Veen en aan de zuidkant van de Hoge Uitakker en de Lage Uitakker.

Het besluit van de raad ligt, tezamen met het raadsvoorstel, de kadastrale kaart en een perceellijst, met ingang van 7 januari 2010, voor eenieder (kosteloos) ter inzage op het Aalburgloket, Grote Kerkstraat 42 te Wijk en Aalburg, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Daarnaast kunt u een afspraak maken om de stukken in te zien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met (0416) 698754 of u kunt het centrale nummer bellen: (0416) 698700.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant.

De vestiging van voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en, zo aanwezig, andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk er op gevestigde rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Aalburg te koop moet aanbieden. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen; als de eigenaar zijn grond wenst te verkopen. Wil deze niet verkopen dan verandert er op dit moment niets. De eigenaren en, zo aanwezig, rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen een dezer dagen afzonderlijk, bij aangetekende brief, bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen ervan.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van de bekendmaking in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Aalburg, Postbus 40, 4260 AA, Wijk en Aalburg.

Indien belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 Awb een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen zij, bij spoedeisendheid, tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, arrondissementsrechtbank Breda, Postbus 90006, 4800 PA, Breda.

Wijk en Aalburg, 6 januari 2010

Burgemeester en wethouders van Aalburg.