Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ConsumentenautoriteitStaatscourant 2010, 9400Overig

Mededeling samenwerkingsprotocollen als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming

De Staatssecretaris van Economische zaken heeft in het kader van effectief en doelmatig toezicht op en optreden tegen inbreuken op regels van consumentenrecht, mede in het kader van verordening (EG) nr. 2006/2004, een samenwerkingsprotocol afgesloten met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Het samenwerkingsprotocol is te raadplegen via de website van de Consumentenautoriteit (www.consumentenautoriteit.nl).

Toelichting

De Whc schrijft voor dat, indien zowel de Consumentenautoriteit als een andere overheidsinstantie (als bedoeld in de Whc, waaronder de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)) bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen of handhavingmaatregelen te nemen ten aanzien van dezelfde gedraging, de Consumentenautoriteit geen gebruik maakt van de aan haar in de Whc toegekende bevoegdheden, tenzij de andere overheidsinstantie de Consumentenautoriteit daarom verzoekt. Ook ten aanzien van de verordening 2006/2004 met betrekking tot consumentenbescherming gelden wederzijdse verplichtingen tussen de Consumentenautoriteit en de NMa. Artikel 5.1 van de Whc bepaalt dat de afspraken tussen de Consumentenautoriteit en de NMa in een samenwerkingsprotocol dienen te worden vastgelegd. Met het onderhavige protocol wordt daaraan uitvoering gegeven. De afspraken hebben onder meer betrekking op effectief en doelmatig toezicht, consumentenvoorlichting, informatie-uitwisseling en verplichtingen op grond van verordening 2006/2004.