Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse MededingingsautoriteitStaatscourant 2010, 8758Overig

Melding van een voorgenomen concentratie

Zaaknummer: 6975/Proteion – azM – CIRO+

 • 1. Op 2 juni 2010 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Stichting Proteion Thuis (hierna: Proteion) en Academisch Ziekenhuis Maastricht (hierna: azM) voornemens zijn een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen, in de zin van artikel 27, tweede lid van de Mededingingswet, onder de naam CIRO+ B.V. (hierna: CIRO+).

 • 2. Volgens de melding zijn de activiteiten van de betrokken ondernemingen (of, voor zover van belang, van de groep waarvan zij deel uitmaken):

  • voor Proteion: verlenen van verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp en long- en hartrevalidatiezorg;

  • voor azM: verlenen van basisziekenhuiszorg, topklinische zorg en topreferente zorg;

  • voor CIRO+: long- en hartrevalidatiezorg, zoals deze nu door Proteion wordt verleend, en activiteiten op het gebied van slaapstoornisdiagnostiek, zoals deze nu door azM worden verleend.

 • 3. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Opmerkingen dienen uiterlijk 7 dagen na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

  Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

  Directie Mededinging

  Postbus 16326

  2500 BH Den Haag

  telefoon: (070) 330 3330

  telefax: (070) 330 3370

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

namens deze:

W.M. Serlie-Stolze,

Directie Mededinging,

Wnd. plv. Clustermanager Zorg.