Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
InspraakpuntStaatscourant 2010, 8497Overig

Bekendmaking uitvoeringsbesluiten voor het wegaanpassingsbesluit A1 ’t Gooi

De minister van Verkeer en Waterstaat maakt het volgende bekend.

In mei 2010 heeft de minister van verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het wegaanpassingsbesluit A1 ’t Gooi vastgesteld. Dit wegaanpassingsbesluit is op 21 mei 2010 bekendgemaakt in de Staatscourant en ter inzage gelegd. Inmiddels zijn ook de voor het wegaanpassingsbesluit benodigde uitvoeringsbesluiten door de betrokken bestuursorganen vastgesteld. Van 4 juni tot en met 16 juli 2010 liggen ook de uitvoeringsbesluiten ter inzage op dezelfde locaties als het wegaanpassingsbesluit. Tot en met 16 juli 2010 kunnen belanghebbenden tegen zowel het wegaanpassingsbesluit als de bijbehorende uitvoeringsbesluiten op grond van de Spoedwet wegverbreding (zoals gewijzigd bij de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten) en de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Achtergrond

De A1 tussen Bussum en Laren is een belangrijke wegverbinding tussen grote werkgelegenheidsgebieden in Amsterdam en omstreken en woongebieden in het Gooi. Ook is er een steeds belangrijker wordende relatie tussen het Gooi en Almere. De weg is voorts van belang voor de oostelijke ontsluiting van Mainport Schiphol en heeft een belangrijke functie voor het doorgaand verkeer richting Oost-Nederland.

Op het wegvak tussen Bussum en Eemnes staan vrijwel dagelijks files, in beide richtingen. De files worden veroorzaakt doordat de capaciteit van deze wegvakken onvoldoende is. Dit probleem vormt de directe aanleiding voor het aanleggen van spitsstroken. Een spitsstrook is een vluchtstrook die op drukke tijden (met name in de spits) dienst doet als tijdelijke rijstrook. Zonder deze aanpassing zullen de files de komende jaren verder toenemen door de groei van het autoverkeer.

Uitvoeringsbesluiten

Ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit zijn de volgende uitvoeringsbesluiten vastgesteld:

 • Bouwvergunning geluidsschermen, Naarden

 • Bouwvergunning geluidsschermen, Laren

 • Bouwvergunning tbv het helofytenveld, Laren

 • Bouwvergunning grondkerende constructies, Huizen

 • Kapvergunning, Naarden

 • Kapvergunning. Laren

 • Melding, velling en herplant

 • Keurontheffing

 • Ontheffing Provinciale milieuverordening grondwaterbeschermingsgebied

Waar kunt u het wegaanpassingsbesluit en de uitvoeringsbesluiten inzien?

Het wegaanpassingsbesluit A1 ’t Gooi en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten liggen tot en met 16 juli 2010 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

 • de gemeentenhuizen van Naarden, Bussum, Huizen, Blaricum en Laren;

 • het provinciehuis van Noord-Holland te Haarlem;

 • het kantoor van Rijkswaterstaat Noord-Holland te Haarlem;

 • het wegendistrict Amsterdam van Rijkswaterstaat te Amsterdam Zuid-Oost;

 • het ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag

 • het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag

Hoe kunt u beroep instellen?

Op grond van de Spoedwet wegverbreding en de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die hun zienswijze al bij het ontwerp-wegaanpassingsbesluit naar voren hebben gebracht, beroep instellen tegen het wegaanpassingsbesluit en/of de uitvoeringsbesluiten. Dit kan tot en met 16 juli 2010 bij:

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat alle beroepsgronden binnen de beroepstermijn bekend moeten zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voor particulieren is dit vastgesteld op € 150,00 en voor niet-natuurlijke personen op € 298,00. Over de wijze waarop en binnen welke termijn u dit dient te betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nadere informatie

Voor het aanvragen van een exemplaar van het wegaanpassingsbesluit en de uitvoeringsbesluiten of het verkrijgen van nadere informatie over de inhoud van het project, kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat, telefoon 0800-8002 (gratis).

U kunt het wegaanpassingsbesluit ook inzien op internet, www.centrumpp.nl.

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 8771.

SPOEDAANPAK WEGEN

De A1 ’t Gooi is onderdeel van de Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij deze dertig projecten gaat nog voor mei 2011 de schop de grond in. Tien projecten worden voor die tijd opgeleverd. Het gaat om uitbreiding van een snelweg met één rijstrook of met een spitsstrook. Doel is een land waarin het goed wonen en werken is; een land waarin mensen vlot kunnen bewegen en veilig kunnen leven.