Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2010, 8118Interne regelingen

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 27 mei 2010, nr. WJZ/10082402, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Interdepartementale raad voor de handelspolitiek

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Algemene Zaken, van Buitenlandse Zaken, voor Ontwikkelingssamenwerking, van Financiën, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en met de president van de Nederlandsche Bank N.V.;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Instellingsbesluit Interdepartementale raad voor de handelspolitiek wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Leden van de IRHP zijn:

  • a. de directeur-generaal van Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken, tevens voorzitter;

  • b. de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken;

  • c. de directeur-generaal van Energie, Telecom en Markten van het Ministerie van Economische Zaken;

  • d. de directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken;

  • e. de raadsadviseur belast met het buitenlands beleid van het Ministerie van Algemene Zaken;

  • f. de directeur-generaal Europese Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • g. de directeur-generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • h. de thesaurier-generaal van het Ministerie van Financiën;

  • i. het lid van de Bestuursraad belast met internationale zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • j. de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • k. de plaatsvervangend directeur-generaal Milieu van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  • l. de directeur-generaal Werk van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • m. één persoon, aangewezen door de president van de Nederlandsche Bank N.V.

B

In artikel 9, tweede lid, wordt ‘1 juni 2010’ vervangen door: 1 juni 2014.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 mei 2010

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.