Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2010, 7680Ruimtelijke plannen

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Stadsweg 49, Geertruidenberg’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg maken conform artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan op te stellen voor het perceel Stadsweg 49 te Geertruidenberg.

Ter voorbereiding is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Dit bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de ontwikkeling van een appartementengebouw bestaande uit 30 woningen.

Ligging plangebied

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan ligt aan het einde van de Stadsweg, in de rand van de woonwijk en op een hoek van de Amerweg. Het plangebied betreft het perceel aan de Stadsweg 49.

Ten noorden en zuiden van de locatie staan appartementenblokken. Deze markeren de stadsrand. Direct rondom de locatie ligt groen, als onderdeel van de zone appartementen met omringend groen.

Communicatie

In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening wordt de mogelijkheid tot inspraak geboden. Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsweg 49 ligt met ingang van vrijdag 21 mei 2010 zes weken voor iedereen ter inzage in de gemeentewinkel van het gemeentehuis, vrijheidstraat 2 te Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur, alsmede woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Het voorontwerpbestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de internetsite van de gemeente (www.geertruidenberg.nl/actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen). Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een inspraakreactie omtrent het voorontwerpbestemmingsplan, naar keuze, schriftelijk of mondeling, naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Degenen die hun inspraakreactie mondeling naar voren willen brengen, alsmede degenen die gedurende genoemde uren geen kennis kunnen nemen van de ter inzage liggende stukken kunnen contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mevrouw W. Lemoine, telefoonnummer 0162-579 595.

Raamsdonksveer, 20 mei 2010

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.