Bestemmingsplan ‘Franeker – Godsacker 11-13 (uitbreiding parochiecentrum)’

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 29 april 2010 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Franeker – Godsacker 11–13 (uitbreiding parochiecentrum)’ vast te stellen.

De Parochie Sint Franciscus van Assisië is voornemens een kleine uitbreiding (ongeveer 22 m2) te realiseren ten zuidwesten van de bestaande bebouwing aan het Franciscushof. De beoogde uitbreiding wordt gerealiseerd op gronden die op grond van het vigerende bestemmingsplan ‘Franeker-Binnenstad’ de bestemming ‘verkeersdoeleinden’ kennen. Dientengevolge is de uitbreiding in strijd met het bestemmingsplan. Namens het parochiebestuur is verzocht een nieuw bestemmingsplan vast te stellen om de uitbreiding planologisch en juridisch te regelen.

Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 13 mei 2010 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage tijdens de openingstijden van het Gemeentehuis bij de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker. Tevens is het bestemmingsplan met bijlagen digitaal beschikbaar via de website www.franekeradeel.nl.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het besluit van de raad schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’S-GRAVENHAGE, door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht bij de gemeenteraad;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het besluit tot vaststelling treedt, ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening, in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Franeker, 12 mei 2010

Burgemeester en wethouders voornoemd,

F. Veenstra,

burgemeester.

H.J.J. de Jong,

secretaris.

Naar boven