Tijdelijke beleidsregels van de Minister van Justitie van 26 april 2010, nr. DDS5650637, omtrent het verstrekken van subsidie ter stimulering van het nemen van preventieve maatregelen na een woning- of bedrijfsoverval (Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 35 van de Wet Justitie-subsidies en artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. de Minister:

de Minister van Justitie;

b. preventieve maatregelen:

maatregelen die erop gericht zijn te voorkomen dat opnieuw een overval wordt gepleegd, waaronder het inwinnen van advies en het verkrijgen van een certificaat;

c. overval:

het met geweld of bedreiging met geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich bevinden in een afgeschermde ruimte, of een poging daartoe;

d. criminele activiteiten:

gedragingen die bij of krachtens de wet strafbaar zijn gesteld;

e. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven:

de commissie, bedoeld in artikel 8 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.

Artikel 2

 • 1. De Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken aan de bewoner(s) van een woning, de eigenaar van een bedrijf of de filiaalhouder van een vestiging van een bedrijf voor het nemen van preventieve maatregelen tegen woning- of bedrijfsovervallen. In bijlage 1 van deze beleidsregels zijn voorbeelden van preventieve maatregelen opgenomen.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal € 1000.

Artikel 3

 • 1. De subsidie kan worden verstrekt indien:

  • a. de aanvrager door middel van een proces-verbaal van aangifte aantoont dat in 2010 een overval in diens woning, bedrijf of vestiging van een bedrijf is gepleegd;

  • b. de aanvrager door middel van facturen of betalingsbewijzen aantoont preventieve maatregelen te hebben genomen.

 • 2. De subsidie wordt niet verstrekt indien aannemelijk is dat de overval verband houdt met criminele activiteiten van de aanvrager.

Artikel 4

 • 1. Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het formulier dat is opgenomen in bijlage 2 van deze beleidsregels. De aanvraag gaat vergezeld van een kopie van het proces-verbaal van aangifte, een kopie van facturen of betalingsbewijzen van de genomen preventieve maatregelen en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

 • 3. De aanvraag wordt ingediend vóór 1 juli 2011.

Artikel 5

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen met ingang van 1 oktober 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidies die voor 1 oktober 2011 zijn verstrekt.

Artikel 6

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin.

BIJLAGE 1 VOORBEELDEN PREVENTIEVE MAATREGELEN

Voorbeelden van preventieve maatregelen die een bewoner of bedrijf kan nemen tegen overvallen

Bewoner

Zicht vanuit en op de woning

 • Zorg voor zicht op degene die voor de deur staat door het aanbrengen van glas naast of in de deur of een deurspion. Verlichting en het groenbeheer kunnen ervoor zorgen dat er zicht is vanaf andere woningen op de voordeur.

Kierstandhouder

 • Bevestig een kierstandhouder. Vindt u het vervelend om ’s avonds de deur te moeten openen als er iemand voor de deur staat, dan kunt u een zogenaamde kierstandhouder monteren. Dit is een hendel met een beugel die ervoor kan zorgen dat de deur maar op een kier kan worden geopend. Dit voorkomt binnendringen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

 • Vraag preventieadvies aan bij een door het Politiekeurmerk Veilig Wonen erkend bedrijf bij u in de buurt. Deze adressen en meer informatie over hoe u een woningoverval kunt voorkomen, vindt u op www.politiekeurmerk.nl.

Bedrijf

Cameratoezicht

 • Installeer camera’s die in staat zijn het gelaat van de overvaller duidelijk in beeld te brengen.

Kluis

 • Bevestig de kluis aan de vloer.

 • Voorzie de afroomkluis van openingsvertraging van circa 15 minuten of bloktijden.

Inbraakwerende kast

 • Gebruik een inbraakwerende kast die alleen door het waardetransportbedrijf geopend kan worden, of die alleen met twee sleutels of een sleutel plus code geopend kan worden.

Overvalknoppen

 • Met vaste en draagbare overvalknoppen kan de politie gewaarschuwd worden.

 • Stel een procedure op voor het gebruik en onderhoud en instrueer het personeel.

Deuren

 • Zorg voor automatische sluiting (dranger en vergrendeling personeels/leveranciersingang).

 • Gebruik spiegels om de buitendeur in de gaten te houden.

 • Gebruik een spye eye, een kijkraampje bij de intercom.

 • Gebruik een winkelbel (dan weet je of iemand in de zaak is).

 • Neem hang- en sluitwerk met SKG logo.

Verlichting

 • Zorg voor goede verlichting in en vóór de winkel.

 • Ook bij de personeels- en leveranciersingang is goede verlichting van belang.

Training

 • Laat het personeel deelnemen aan een overvaltraining.

Veiligheidsscan

 • Laat een onafhankelijke veiligheidsscan uitvoeren en implementeer de aanbevolen maatregelen.

BIJLAGE 2 AANVRAAGFORMULIER

TOELICHTING

Algemeen

Aanleiding

Sinds 2006 is het aantal overvallen in Nederland toegenomen. In 2009 zijn 2898 overvallen gepleegd. De detailhandel, woningen en de horeca waren het belangrijkste doelwit.

Teneinde het aantal overvallen terug te dringen heeft de Minister van Justitie op 6 oktober 2009 de Taskforce overvallen (hierna: Taskforce) ingesteld (Stcrt. 2009, nr. 15348) waarin zowel vertegenwoordigers van de overheid als het bedrijfsleven zitting hebben. De Taskforce heeft tot taak knelpunten bij de aanpak van overvallen te signaleren en maatregelen te formuleren om deze op te lossen. Het gaat daarbij zowel om preventieve als repressieve maatregelen.

Om het aantal overvallen te kunnen terugdringen, is de medewerking van burgers en het bedrijfsleven noodzakelijk. De overheid wil het nemen van preventieve maatregelen door burgers en bedrijven stimuleren, ook bij burgers en bedrijven die al overvallen zijn. Daartoe heeft de Minister van Justitie tijdens de eerste landelijke bijeenkomst van de Taskforce op 9 februari 2010 toegezegd € 3.000.000 beschikbaar te stellen voor slachtoffers van overvallen in 2010.

De Minister van Justitie is op grond van artikel 34 van de Wet Justitie-subsidies bevoegd om projectsubsidies te verstrekken op het gebied van criminaliteitspreventie. In artikel 35 van de Wet Justitie-subsidies is bepaald dat de Minister van Justitie beleidsregels kan vaststellen voor de verstrekking van deze subsidies. Op basis hiervan zijn de onderhavige beleidsregels opgesteld waarmee uitvoering wordt gegeven aan de toezegging die de Minister van Justitie op 9 februari 2010 heeft gedaan.

Doel

In deze beleidsregels wordt bepaald dat de Minister van Justitie een subsidie van maximaal € 1000 kan verstrekken aan de bewoner(s) van een woning, de eigenaar van een bedrijf of de filiaalhouder van een vestiging van een bedrijf voor het nemen van preventieve maatregelen tegen woning- of bedrijfsovervallen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet de aanvrager door middel van een proces-verbaal van aangifte aantonen dat in 2010 in diens woning, bedrijf of vestiging van een bedrijf een overval is gepleegd. Daarnaast moet hij door middel van facturen of betalingsbewijzen aantonen dat hij preventieve maatregelen heeft genomen. De subsidiabele activiteiten moeten derhalve eerst zijn verricht. De aanvraag wordt afgewezen indien aannemelijk is dat de overval verband houdt met criminele activiteiten van de aanvrager.

Deze beleidsregels hebben tot doel te stimuleren dat bewoners of bedrijven die in 2010 zijn overvallen, maatregelen nemen die erop gericht zijn te voorkomen dat hun woning of bedrijf opnieuw wordt overvallen. Het treffen van dergelijke maatregelen is van belang omdat uit overvalcijfers van de landelijk overvalcoördinator van de politie blijkt dat woningen en bedrijven die eenmaal overvallen zijn een verhoogde kans lopen opnieuw doelwit van een overval te worden.

Uitvoering

Gelet op de expertise en ervaring van het Schadefonds Geweldsmisdrijven met het verstrekken van uitkeringen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, waaronder overvallen, is de uitvoering van deze beleidsregels bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven belegd. De Minister van Justitie heeft mandaat en machtiging aan de voorzitter van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven verleend om de subsidie namens de Minister van Justitie te kunnen verstrekken.

Verhouding tot de Regeling veiligheid kleine bedrijven en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Deze beleidsregels zijn een aanvulling op de Regeling veiligheid kleine bedrijven van de Minister van Economische Zaken. Op grond van de Regeling veiligheid kleine bedrijven kunnen kleine ondernemers (ondernemers van een bedrijf met maximaal 10 fte of ondernemers met maximaal vijf vestigingen met maximaal 10 fte per vestiging of filiaal) een subsidie van maximaal € 1000 krijgen om de veiligheid van hun bedrijf te vergroten. Voor subsidie in het kader van de onderhavige beleidsregels komen ook grotere ondernemers in aanmerking indien hun bedrijf in 2010 is overvallen. Voor kleine ondernemers die in 2010 zijn overvallen en reeds subsidie kunnen krijgen op basis van de Regeling veiligheid kleine bedrijven bieden deze beleidsregels een extra bijdrage in de kosten voor het nemen van preventieve maatregelen.

Naast een subsidie in het kader van deze beleidsregels kan een bewoner, een eigenaar van een bedrijf of filiaalhouder van een vestiging van een bedrijf die in 2010 is overvallen en ten gevolge van de overval ernstig lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven indienen voor een tegemoetkoming in de geleden materiële en/of immateriële schade.

Artikelsgewijs

Artikel 1

In onderdeel b wordt verduidelijkt wat onder het begrip preventieve maatregelen in deze beleidsregels wordt verstaan. Het betreft maatregelen die erop gericht zijn te voorkomen dat opnieuw een overval wordt gepleegd. Hieronder wordt mede begrepen het inwinnen van advies en het verkrijgen van een certificaat bijvoorbeeld in het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

In onderdeel c wordt het begrip overval gedefinieerd. Voor de definitie van het begrip overval wordt in deze beleidsregels in belangrijke mate aangesloten bij de definitie die door de politie in Nederland wordt gehanteerd. Het gaat in deze beleidsregels uitsluitend om overvallen die plaatsvinden in een afgeschermde ruimte, zoals een overval in een woning, winkel of horecagelegenheid. Deze worden door de politie in de Basisvoorziening Handhaving geregistreerd als overval in een woning of op een overig object. Ook op een poging tot een overval in een afgeschermde ruimte zijn deze beleidsregels van toepassing.

Artikel 2

De subsidie kan worden verstrekt voor het nemen van preventieve maatregelen tegen woning- of bedrijfsovervallen. Deze activiteiten zijn aan te merken als activiteiten op het gebied van situationele preventie en slachtoffergerichte preventie als bedoeld in artikel 32, onder b en c, van de Wet Justitie-subsidies. In bijlage 1 van deze beleidsregels zijn voorbeelden van preventieve maatregelen opgenomen. Deze lijst is niet limitatief. Dit betekent dat ook subsidie kan worden verstrekt voor het nemen van andere preventieve maatregelen.

Bij inwilliging van de aanvraag stelt de Minister van Justitie de subsidie overeenkomstig artikel 4:43 van de Algemene wet bestuursrecht direct vast. Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig artikel 4:87, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat de subsidiebeschikking is verzonden, betaald.

Artikel 3

Dit artikel beschrijft de voorwaarden voor verstrekking van de subsidie. Het derde lid bepaalt dat de subsidie niet wordt verstrekt indien aannemelijk is dat de overval verband houdt met criminele activiteiten van de aanvrager. Dit is bijvoorbeeld het geval indien sprake is van een overval in het criminele circuit vanwege een in de woning of het bedrijf aanwezige hennepplantage.

Ook indien aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden is voldaan, is de Minister van Justitie bevoegd te weigeren de subsidie te verstrekken bijvoorbeeld als andere onregelmatigheden worden geconstateerd of als door een groter aantal aanvragen dan is voorzien onvoldoende financiële middelen voorhanden zijn.

Artikel 4

De aanvraag tot subsidievaststelling moet worden ingediend bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit kan alleen schriftelijk en dus niet per e-mail of fax. Het aanvraagformulier kan gedownload worden van de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven: www.schadefonds.nl.

De aanvraag moet vóór 1 juli 2011 zijn ingediend. Een aanvraag is tijdig ingediend als deze voor het einde van de periode door het Schadefonds Geweldsmisdrijven is ontvangen. Indien de aanvraag per post is verzonden, is voor de beoordeling van de tijdigheid van de indiening van de aanvraag de datum van de poststempel bepalend.

Artikel 5

De beleidsregels zijn tijdelijk van aard en vervallen op 1 oktober 2011. De beleidsregelsblijven na het vervallen wel van toepassing op subsidies die voor 1 oktober 2011 zijn verstrekt. Dit is van belang in verband met eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

De Minister van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin.

Naar boven