Vaststelling bestemmingsplan ‘Bungalowparken Kamperland’

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Bungalowparken Kamperland’ (planidentificatie NL.IMRO.1695.BPSchotsman09-VA01) op 25 maart 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit bestemmingsplan is een actualisering van de geldende bestemmingsplannen voor de bungalowparken Ruiterplaat, Schotsman, Marinuswerf en Rancho Grande. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt ook de bouw van een zorgresidence op het park Ruiterplaat mogelijk gemaakt. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn enkele wijzigingen aangebracht. Het bestemmingsplan ligt vanaf maandag 10 mei tot en met maandag 21 juni 2010 tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Tevens is het plan in te zien op de websites www.noord-beveland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden tegen het besluit van de gemeenteraad beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Door degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 22 juni 2010, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Wissenkerke, 7 mei 2010

Naar boven