Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 april 2010, nr. DJZ/BR/0079-10, tot wijziging van het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 april 2006, nr. DJZ/BR/0251-2006, tot vaststelling van een gedragslijn voor de beoordeling van buitenlandse documenten door middel van legalisatie en verificatie

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

ARTIKEL I

Het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 april 2006, nr. DJZ/BR/0251-2006, tot vaststelling van een gedragslijn voor de beoordeling van buitenlandse documenten door middel van legalisatie en verificatie1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt de puntkomma aan het slot van onderdeel c vervangen door een punt en vervalt onderdeel d.

B

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

  • 1. De minister kan naar aanleiding van een verzoek om legalisatie van een of meer documenten betreffende de staat van een persoon, al dan niet door tussenkomst van de verzoeker, gegevens verzamelen betreffende het document, de persoon waarop het document betrekking heeft en het beoogde gebruik van het document. De minister kan de gegevens ter beschikking stellen van de betrokken Nederlandse bestuursorganen, met het oog op de uitvoering van hun wettelijke taak.

  • 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, strekken ertoe de betrokken Nederlandse bestuursorganen in staat te stellen zich een beeld te vormen van de juistheid van de gegevens, vermeld in het document, met het oog op de uitvoering van hun wettelijke taak. De minister verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het in de eerste volzin omschreven doel.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

namens deze:

de secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

E. Kronenburg.

TOELICHTING

Door de onderhavige wijziging sluit de tekst van de gedragslijn beter aan bij de voorgenomen praktijk. Het verplichte vragenformulier zal worden afgeschaft. In de plaats daarvan zal in daarvoor in aanmerking komende gevallen, onafhankelijk van de verzoeker, informatie verzameld kunnen worden die licht werpt op de bruikbaarheid van het document voor het beoogde doel. De verzamelde gegevens kunnen op verzoek van de bestuursorganen waaraan het gelegaliseerde document wordt aangeboden aan hen worden verstrekt. Deze wijziging hangt samen met de totstandkoming van een nieuwe circulaire inzake legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

namens deze:

de secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

E. Kronenburg.

Naar boven