Diverse besluiten die betrekking hebben op het Circuit van Drenthe, De Haar 9 te Assen

1. M.e.r.-beoordelingsbesluit

Gedeputeerde staten van Drenthe (GS) maken bekend dat zij een beslissing hebben genomen op de op 6 april 2010 ontvangen mededeling van Stichting Circuit van Drenthe te Assen, in verband met de aanvraag voor een veranderingsvergunning voor het TT-circuit, gelegen aan De Haar 9 te Assen.

De mededeling is gedaan omdat de beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 43, van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Dat betekent dat het bevoegd gezag moet beoordelen of er een milieueffectrapport moet worden gemaakt met het oog op de aan te vragen vergunning. Op grond van de kenmerken van de activiteit, de plaats van de activiteit en de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit is besloten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Dit besluit wordt in het vervolg aangeduid als het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

2. Natuurbeschermingswet 1998

GS maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor het organiseren van grootschalige auto- en motorsportevenementen in het voorjaar. GS hebben deze getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Witterveld en besloten hiervoor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 te verlenen.

3. Gedoogbesluit

Het circuit is voornemens om op 14, 15 en 16 mei 2010 een grootschalig autosportevenement te organiseren (Superleague Formula). Op verzoek van het TT-circuit en op basis van het gehanteerde gedoogbeleid hebben GS besloten om dit evenement te gedogen. Hiertoe is een gedoogbesluit opgesteld.

Terinzagelegging

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit, de vergunning op grond van de Natuurbeschermingwet 1998 en het gedoogbesluit (in combinatie met de daarop betrekking hebbende stukken) liggen van 6 mei 2010 tot en met 16 juni 2010 als volgt ter inzage:

  • bij de gemeente Assen, Afdeling Publieksbalie van de Dienst Stadsbalie (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met mevrouw M. Polnaya, telefoonnummer (0592) 36 69 11;

  • bij de provincie Drenthe, afdeling Bestuur en Communicatie, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

  • bij de provincie Drenthe, bezoekadres: Lauwers 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt de tekst van de besluiten ook digitaal bekijken op www.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Ad. 1. Bezwaar m.e.r.-beoordelingsbesluit

Vanaf 6 mei 2010 tot en met 16 juni 2010 kan bezwaar worden gemaakt tegen deze beslissing bij gedeputeerde staten van Drenthe door belanghebbenden die door de beslissing direct in hun belang worden getroffen; hoe dit moet is aangegeven in een bijlage welke bij de beslissing is gevoegd.

Ad. 2. en ad. 3. Bezwaren ten aanzien van de Nbw-vergunning en gedoogbesluit

Vanaf 6 mei 2010 tot en met 16 juni 2010 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Degene die op deze wijze een bezwaarschrift heeft ingebracht, kan later tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek tot schorsing en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

  • mevrouw H.R. Steverink van de afdeling Duurzame Ontwikkeling, telefoonnummer (0592) 36 58 21 (m.e.r.-beoordelingsbesluit);

  • de heer W.R. Wesseling van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (0592) 36 57 83 (Nbw-procedure);

  • mevrouw R. Bruinsma van de afdeling Sociaal Economische Ontwikkeling, telefoonnummer (0592) 36 52 76 (gedoogbesluit).

Naar boven